Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Vigelsø


Teksten om Vigelsø stammer fra Skov- og Naturstyrelsens vandretursfolder nr. 95 - "Vigelsø - Odense Fjord". Teksten er gengivet med venlig tilladelse fra vildtkonsulent Lars Erlandsen Brun.

Lars Erlandsen Brun fra Skov- og Naturstyrelsen var inspirerende turleder på det besøg i reservatet hvorunder fotografierne på denne side blev taget.Vigelsø

Indtil 1873 var Vigelsø på 66 ha. Dengang var der et stort lavvandet område syd for øen. Her lå øerne Store og Lille Ægholm. Ved at forbinde Vigelsø og disse småøer med diger blev der indvundet og afvandet 66 ha fjordbund. I de første år blev området brugt til græsning for heste, får og kreaturer. Med tiden blev teknikken for afvanding mere effektiv. Siden 1968 har næsten hele øen været dyrket med korn og andre landbrugsafgrøder, i alt 120 ha.

Skov- og Naturstyrelsen købte øen i 1990 og iværksatte et stort naturgenopretningsprojekt. Specielt kan nævnes at Store Ægholm i 1993 blev skilt fra Vigelsø ved en omlægning af diget. Store Ægholm blev herved atter en lille ø til gavn for både de ynglende fugle og fugle på træk.

Skov- og Naturstyrelsen har ansvaret for driften af Vigelsø, som koordineres af Vigelsøudvalget, med repræsentanter for Munkebo, Otterup og Odense Kommuner, Fyns Amt, Danmarks Naturfredningsforening, Friluftsrådet og Skov- og Naturstyrelsen.

Odense Fjord er vigtig for fugle

Vigelsø og størstedelen af Odense Fjord er så vigtig for ynglende og rastende vandfugle at området er udpeget som et EF-fuglebeskyttelsesområde. Det indebærer at staten og andre ejere skal passe særligt på området og gerne forbedre fuglenes levevilkår.

Naturgenopretningen på Vigelsø er en sådan forbedring. Den skal bl.a. få forsvundne ynglefugle til at vende tilbage til fjordområdet og give bedre betingelser for de rastende vinterfugle.

Odense Fjord Vildtreservat

For at sikre Odense Fjord som raste-, fouragerings-, og yngleområde for vandfuglene er der den 1. september 1996 oprettet et vildtreservat gældende for hele fjorden. Ifølge reservatbestemmelserne er der en række forbud og begrænsninger i mulighederne for motorbådsejllads, jagt og færdsel.

Skov- og Naturstyrelsen varetager den daglige drift af reservatet. Til reservatet er knyttet en tilsynsførende. En lokal brugergruppe følger hvordan reservatordningen fungerer. Skov- og Naturstyrelsen overvåger udviklingen af fuglelivet i reservatet - også flora og fauna overvåges på Vigelsø.

Farvandet omkring Vigelsø

Mellem Vigelsø og Klintebjerg er fjorden op til 7,5 m. dyb for her løber sejlrenden til Odense Havn. Mod syd og øst er vandet lavt, og i lavvandede perioder fremtræder dette område næsten som et vadehav.

Skov

På den nordlige del af øen er plantet godt 25 ha skov. Det er mest egeskov, og planterne er afkom af danske ege. Egene på Vigelsø benyttes nu selv som frøkilder. I skovbrynet findes mange forskellige danske buskarter. Formålet er at genskabe en varieret skov på øen med levesteder for flere plante- og dyrearter samt at øge mulighederne for friluftsliv.

Strandeng

Langs kysten vokser planter der kan tåle salt, bl.a. strandkvan, strandmalurt og lægekokleare. Det inddæmmede areal genskabes som strandeng. Ved at lukke saltvand ind begunstiges strandengens særlige flora af salttålende planter, og det sikres at der sommeren igennem er lavvandede småsøer hvor vadefuglene kan søge føde. Kreaturer og høslæt holder græsset kort, og herved skabes bedre betingelser for strandengens fugle og blomster.

Dyrelivet

På Vigelsø yngler mange forskellige fugle bl.a. fiskehejre, knopsvane, sølvmåge, havterne, strandskade, ederfugl og gravand. Allerede det første år efter etableringen af engen vendte klyden talstærkt tilbage til Vigelsø for at yngle efter års fravær.

Forår og efterår raster mange forskellige vadefugle og ænder i området. I fugletårnet er opsat plancher der orienterer om fuglene.

I isvintre går ræve og rådyr ud til Vigelsø over isen. Rævene er hårde ved de ynglende fugle idet de æder æg og unger. Derfor drives der jagt på rævene.

På og i vaderne rundt om Vigelsø findes et meget rigt dyreliv. Slikkrebs, børsteorme, snegle og muslinger er en vigtig fødekilde for de mange fugle.

Sådan kommer man til Vigelsø

Der er busforbindelser til Otterup hvorfra der på skoledage er flere afgange til Klintebjerg med lokalrute 553. Den regionale cykelrute nr. 32 passerer Klintebjerg.

Fyns Amt forestår sejladsen til Vigelsø fra Klintebjerg. Sejlplanen er ophængt på Klintebjerg Havn og fås ved henvendelse til Fyns Amt, tlf. 65 56 18 31 eller til Skov- og Naturstyrelsen, Fyns Statsskovdistrikt, tlf. 62 65 17 77.

Grupper på over 30 personer, der selv tager til Vigelsø, eller grupper, der ønsker at bestille færgen, skal henvende sig til Fyns Statsskovdistrikt.

Fjordbåden Svanen sejler også til Vigelsø. Der er sejlplan på havnen i Klintebjerg - eller kontakt Svanen på tlf. 65 97 70 61 eller 40 34 10 07.

Hvis man selv sejler til Vigelsø kan man lægge til ved pontonbroen ved molehovedet. Af hensyn til fuglene bør man ikke gå i land andre steder. Selve molehovedet er forbeholdt offentlig sejlads og pram.

Velkommen til Vigelsø

Her kan man se hvordan tidligere markarealer ændres til eng- og græsarealer og skov. Der er afmærket en 2,3 km. lang vandretur på nordøen.

Fuglene på sydøens strandenge og langs strandkanten er sårbare overfor forstyrrelser. Derfor er der færdselsforbud på sydøen hele året.

Gå på stierne, og se på fuglene fra fugletårnet eller fugleskjulet. De ligger begge ca. 1 km fra molen.

Udstilling. I fodermesterhuset ved molen er indrettet en udstilling der fortæller om naturen, historien og planerne for naturgenopretning på Vigelsø.

Naturskole. Der har tidligere ligget en firelænget gård på Vigelsø. Nu er kun hovedbygningen og hestestalden tilbage. Munkebo, Odense og Otterup Kommuner har indrettet den gamle hovedbygning og en del af hestestalden til naturskole. På naturskolen skal børnene lære om fjordens og øens natur og at færdes fornuftigt i naturen. Henvendelser angående naturskolen skal ske til Odense Skolevæsen, tlf. 66 13 13 72.

Overnatningsmuligheder. For spejdere og andre friluftsorganisationer er der mulighed for overnatning på lejrpladsen ved naturskolen efter aftale med Fyns Statsskovdistrikt. På Vigelsøs nordende er der en primitiv lejrplads der er forbeholdt familier og smågrupper med højst 12 deltagere. Brug af denne plads kræver ikke tilladelse, og pladsen kan ikke reserveres. Der må maksimalt overnattes én nat. Ved brug af pladsen kan man lægge til med kano eller tilsvarende lige ved pladsen.

Handicapforhold. På grund af sejladsen er Vigelsø ikke let tilgængelig for dårligt gående eller brugere af kørestol.

Skov- og Naturstyrelsen kan lokalt kontaktes ved Fyns Statsskovdistrikt, tlf. 62 65 17 77 eller www.sns.dk

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn Jul på NordfynsWeb
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Barbera d'Alba
21. november 2023
Bel Colle Barbera d'Alba Ape Reale Ny vin i sortimentet Barbera Ape .....
Læs mere
Årets julevin 2023
14. november 2023
Denne flotte Côtes du Rhône Villages Plan de Dieu laves på 80 % Grenac.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk