Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Søndersø Sogn
Da elektriciteten kom til Søndersø

Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1989
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebTanken om oprettelse af et elektricitetsværk i Søndersø opstod i efteråret 1907. På et møde i Højres Forsamlingshus i oktober 1907 valgtes et udvalg til at arbejde for sagen. Dette udvalg kom til at bestå af: Sognefoged Jørgensen, Skrædder Nielsen, Smed Jørgensen, Steffen Hansen, Læge Nyholm. - Sidstnævnte valgtes til formand.

I december 1907 foretoges prøvetegning, som gav til resultat: 664 lamper og 60 H.K. motorer.

I februar 1908 holdtes et møde for at træffe endelig afgørelse; der var imidlertid samtidig opstået tanken om anlæg af et stort centralelektricitetsværk i Odense; på mødet blev der fra forskellig side hævdet, at man burde vente med det lokale anlæg, til man så, hvorvidt det store værk blev til virkelighed. Ved den forsøgte bindende tegning tegnedes kun ca. 200 lamper, hvorefter sagen stilledes i bero.

Først i november 1908 samledes udvalget atter og enedes om at sammenkalde til møde den 12. november i Søndersø Kro for at træffe en endelig afgørelse.Til dette møde var mødt ca. 30 mennesker. Formanden for udvalget aflagde beretning om sagens forløb og meddelte samtidig, at han havde fået meddelelse om, at anlægget af det store centralværk i Odense var opgivet. - Der foretoges derefter ved navneopråb bindende tegning, som gav til resultat, at alle de tilstedeværende tegnede sig med i alt ca. 400 lamper og 40 H.K. motorer.

Derefter betragtedes det som afgjort, at man skulle søge sagen realiseret. Der valgtes bestyrelse, som kom til at bestå af det gamle udvalg: Sognefoged Jørgensen, Smed Jørgensen, Skrædder Nielsen, Læge Nyholm (Steffen Hansen betragtedes som udgået, da han boede så langt fra byen, at han næppe kunne blive andelshaver i værket). Endvidere valgtes: Murermester Bøgely, Gårdmand Hans Knudsen, Bager Nielsen.

Søndag den 22. november kl. 2 samledes bestyrelsen for at se på byggegrunde. Man enedes med Købmand Nielsen om eventuelt køb af 1 1/2 skp. land til 700-750 kr. - enten ved Dallundvejen ved siden af fhv. lærer Madsens villa eller bag ved forskolen.

Fredag den 12. marts - der var indkommet 3 tilbud på opførelsen af lysstationen. - Budene var omtrent lige store ca. 4200 kr. - Arbejdet gives til murermester Bøgely mod at tømrerarbejdet udføres af tømrer Christoffersen.Bestyrelsesmøde lørdag den 26. juni kl. 7 1/2. - Man beså centralen, hvor man var i færd med at oplade batterierne. - Man enedes om at afholde et indvielsesgilde for samtlige andelshavere. Programmet blev foreløbig lagt således: Fredag den 9. juli kl. 5 beses centralen, derefter fællesspisning (lammesteg og koldt bord) i Højres Forsamlingshus, til sidst bal. Prisen blev sat til 2 kr. pr. andelshaver med én ledsager, ønsker andelshaveren at have mere end én ledsager er prisen for disse 1,50 kr. for hver. - Kromanden tilbød levering af maden med øl og snaps til 1,35 kr. pr. kuvert.

Bestyrelsesmøde mandag den 28. juni 1909 kl. 8. - Det elektriske lys brændte for første gang. - Formanden og kassereren meddelte, at de havde været i Odense og hævet 30.000 kr., som alle var indsat på sparekassebog.

Bestyrelsesmøde på værket den 26. januar 1911. - Der forelå meddelelse om, at præsten, lærerne og lærerinden agtede at give tilskud til gadebelysningen på samme vilkår som andelshaverne. Ved henvendelse til ikke-andelshavere var tegnet bidrag til gadebelysningen på ca. 2 kr. årlig i 10 år. - Der var ved henvendelse til amtsvejinspektøren opnået tilladelse til at fælde 2 syd for byen stående pile, som var til gene for gadebelysningen. Træerne skulle betales med 3 kr. pr. stk. og fældningen, som værket skulle betale, skulle ske 8-10 tommer under vejbanen. Man besluttede at forespørge vejmand Chr. Henriksen, om han ville fjerne træerne mod at få brændet.

Lørdag den 16. september 1916 meldte passeren, at der var nogen uorden ved driften af værket, idet han ikke kunne sende strøm ud på ledningsnettet. Han troede, der lå en eller anden fejl på dette og undersøgte ledningerne dels ved værket og dels forskellige steder i byen uden dog at kunne opdage nogen mangel eller uorden. Han gjorde derefter den erfaring, at han godt kunne oplade batterierne og fra disse sende strøm ud på ledningsnettet. Passeren opladede da batteriet, og ved kl. 6 åbnede han for strømmen, for at andelshaverne kunne få det nødvendige lysforbrug om aftenen. Få minutter efter så han, at der var ild på loftet over batteriet, og han ilede med at gøre alarm for at få den slukket. Det viste sig dog umuligt, og hele værket nedbrændte til grunden i løbet af få timer. Der blev intet af betydning reddet. Herredsfogeden og ingeniør Jensen fra Odense mødte kl. ca. 9, og der optoges forhør hos sognefoged C.P. Jørgensen. Under forhøret syntes det at fremgå, at ilden skyldtes en kortslutning på loftet, og ingeniør Jensen lovede at foretage nærmere undersøgelse på tomten for om muligt at kunne konstatere årsagen til ildens opkomst. Denne undersøgelse skulle foregå mandag den 18. ds. På brandtomten opførtes den nuværende bygning, der fungerede som elektricitetsværk til dec. 1963.NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Det blev et år med tegninger
26. januar 2023
Sidste år begyndte jeg på en suite tegninger inspireret af den evigt v.....
Læs mere
Kirkemusik
10. januar 2023
Ved ikke hvorfor, men nu er det anden gang jeg har været heldig med at.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk