Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Søndersø Sogn
Fæstere under stamhuset Dallund 1852

Dokument fra Arkivet indleveret af Jens Larsen, Eskelund
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1987
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebDa der i September Maaned s. A. fra mig udgik et Tilbud til Fæsterne under Stamhuset Dallund, hvorefter jeg er villig til at sælge det samlede Fæstegods for 450,000 Rbd., var dette Tilbud givet under den Forventning, at det vilde være Eder muligt at blive enige. Det var anført saaledes, fordi, naar Alt kunde sælges, Kjøbesummen da ogsaa vilde blive saameget lavere.

Jeg vedstaar endnu og fremdeles indtil den nævnte Tid, 1ste Marts 1852, mit gjorte Tilbud paa de nævnte Betingelser.

Fra forskellige Fæstere er imidlertid indkommet den Erklæring, at det er umuligt for Eder at blive enige, hvorfor de have anmodet mig om at sælge Stederne enkeltviis. Ogsaa hertil er jeg villig; men for at dette kan skee forinden den 1ste Marts 1852, er det nødvendigt, at størstedelen af Eder erklærer, at det har været umuligt for Eder at modtage mit første Tilbud. Naar jeg har modtaget en saadan Erklæring, er jeg villig til, ogsaa forinden 1ste Marts 1852 at sælge de enkelte Steder, under Forudsætning af allerhøieste Approbation, hvorom jeg har grundet Forventning.

Naar ikke Alt sælges under Et, og saaledes Overgangen fra Fæste til Selveiendom ikke skeer paa eengang, men kan vare i kortere eller længere Tid, er det en Selvfølge, at Overgangen til Selveiendom derved bliver dyrere, idet Administrationsomkostningerne ved Godset ikke bliver ringere derved, at endeel af samme sælges; og naar man endvidere tager i Betragtning, at den bedste Deel af Godset rimeligen først vil være afhændet, og at den sletteste vil blive tilbage, saa er det nødvendigt at forhøie Kjøbesummen med 50,000 Rbd.

Det stemmer overeens med Billighed, at den Fæster, der nylig har betalt Indfæstning og sidder for høiere Afgivt, og altsaa i Fremtiden for høiere Renter, ikke betaler saa meget i Kjøbesum som den ældre Fæster, der er i ganske modsatte Tilfælde.

Den laveste Betaling er aaltsaa 515 Rbd. pr. Tønde Hartkorn, og intet Hartkorn bliver betalt med høiere end 670 Rbd. pr. Tønde.

Ved de Gaarde, hvortil foruden den lovhjemlede Besætning, endvidere er overleveret Inventariekreaturer (Køer, Faar, Sviin) er tillage 50 Rbd.; ligesom der ogsaa er tillagt 50 Rbd. ved de Gaarde, der have noget forhen priviligeret Hartkorn. Forøvrigt er den overleverede Besætning, Inventarium, Føde- og Sædekorn indbefattet i den nævnte Kjøbesum.

For enkelte af Gaardene er der også skeet Nedsættelse.

Ved Husene er fulgt den samme Beregningsmaade, hvad Hartkornet angaaer, men da her Boligen er det Betydeligste, er der tillagt et Beløb i Forhold til Husenes nuværende Tilstand, til den Hjælp, Fæsterne i sin Tid have modtaget fra Stamhuset, og til Beboernes øvrige Vilkaar.Af denne Kjøbesum bliver mindst 1/4 at udbetale contant forinden Skjødets Udfærdigelse. De 3/4 kan blive indestaaende paa 1ste Prioritet i den afhændede Eiendom, uopsigelig i 30 Aar fra Creditors Side, saalænge Debitor opfylder sine Forpligtelser, hvorom Sikkerhedsdocumenterne ville indeholde det videre Fornødne.

Som Renter af de 3/4 af Kjøbesummen erlægger den forrige Fæster for sin og efterlevende Enkes Livstid, saalænge hun hensidder i Enkestand, og nogen af dem er i Besiddelse af det hele Sted udeelt, ikkun et saadant Beløb, som hans Afgift efter Fæstebrevet udgjør; - hvorimod den resterende Kjøbesum forrentes med 4 pCt., naar Stedet heelt eller deelviis overgaar til Andre. Jeg vil dog derhos anføre, at det er min Hensigt for min Besiddelsestid, at indrømme den Moderation i sidstnævnte Bestemmelse, hvor efter mit Skjønnende intet særdeles taler derimod, at naar Stedet udparcelleres af Forældrene til Børnene eller Svigerbørnene, da skulle ogsaa disse nyde samme Moderation i Renterne, saalænge en af Forældrene er i Besiddelse af Hovedparcellen. Dog er det en Selvfølge, at særskilte Sikkerhedsdocumenter udstedes til Stamhuset.

Med Hensyn til Beregningen af de i Fæstebrevets nævnte Afgifter, da benyttes hvad Kornet angaar en Mellempriis af de 10 sidst noterede Capitulstarter for Fyens Stift. En lang Ægt, beregnes til 2 Rbd., en kort Do. til 1 Rbd. 3 Mk.; Smaaredselen betales efter gangbar Priis, og Huusmændenes Pligtdage betales med 24 Sk. per Dag.

De Aftægtscontracter, der ere oprettede mellem de nuværende Fæstere og deres Formænd, vedblive at hæfte paa Stedet, og maa den fornødne Tinglæsning finde Sted paa den nye Eiers Regning.

Stederne sælges med de Rettigheder, Byrder og Forpligtelser, som nu paahvile samme til Staten, Communen eller Bymandskabet, Intet i nogen Maade undtaget. Den Andeel af Bankhæftelsen, som er indfriet, og hvortil knytter sig Bankactieret, er Kjøberne uvedkommende, hvorimod de overtage den Anpart af Bankhæftelsen, der fremdeles hviler paa Eiendommen.

Ved Afslutning af Købekontracterne ville de for hver enkelt Eiendom specielle Bestemmelser blive fastsatte.

De nye Kjøbere bære samtlige Omkostninger i Anledning af Kjøbets Afslutning, Skjødernes og Obligationernes Udfærdigelse og Tinglæsning, ingen i nogen Maade undtagen, og deriblandt 2 pCt. af Kjøbesummen til Godsforvalteren, som derfor foretager Affattelsen af Skjøderne og Obligationerne.

Naar jeg saaledes modtager Eders Erklæring, at Salg af det samlede Gods ikke kan opnaaes, gjør jeg Eder derved ovenstaaende Tilbud, som jeg vedstaaer indtil 1ste Juni 1852. Efter den Tid indtræder en Forhøielse af 1/4 i Kjøbesummens Størrelse; men efter 1ste Januar 1853 er jeg ikke bunden ved nogensomhelst af de her nævnte Betingelser.

Kjøbenhavn Januar 1852.

Blixen Finecke.NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Det blev et år med tegninger
26. januar 2023
Sidste år begyndte jeg på en suite tegninger inspireret af den evigt v.....
Læs mere
Kirkemusik
10. januar 2023
Ved ikke hvorfor, men nu er det anden gang jeg har været heldig med at.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk