Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Veflinge Sogn
Dagbog fra Veflinge skole

Af Ruth Graver Hansen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1989
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWeb

Ved juletid 1988 blev vort lokalhistoriske arkiv for Søndersø kommune præsenteret for en dagbog, - smukt indbundet i sort skind med guldtryk.

Dagbogen stammede fra en lærerfamilie i Veflinge og er endnu i slægtens eje.

Dagbogen spænder over et langt åremål, idet den påbegyndtes i 1840 og omhyggeligt føres hver dag indtil 1879. Så følger en pause på 10 år - eller måske er forklaringen, at en del af de små hæfter, som dagbogen er sat sammen af, er bortkommet. Derefter fortsættes den fra 1889-93.

Dagbogen er skrevet af lærer N.P. Lund, søn af lærer i Veflinge 1809-1848, Mads Christensen Lund. N.P.L. blev født i Veflinge skole 1820 og uddannet på Skårup Seminarium.

1840 kom han hjem for at blive hjælpelærer for sin far. Som sådan virkede han til 1848, hvorefter han blev fast ansat i faderens embede. 1893 efterfulgtes han i embedet af sin egen ældste søn Mads Lund.

Bogen indeholder 39 års sammenhængende optegnelser om småt og stort i Veflinge og omegn, og store begivenheder på landsplan f.eks.: Kongeskift, krige, møder omkring grundloven o.s.v. set med landsbylærerens øjne for 150-100 år siden baseret på avislæsning og egne oplevelser.

Bogen er skrevet med gotisk håndskrift - meget småt og meget tæt. Man frådsede ikke med papiret dengang, men sparsommeligheden skaber problemer for læseren af i dag.

N.P. Lunds søn Anton Lund lod de mange små hæfter med faderens notater indbinde. Bogens format er 17 x 10 x 6 cm. og er på c. 1000 sider.

Af dagbogens indhold:

Hver dag indleder N.P.L. med en vejrbeskrivelse. Dette føles ganske naturligt da:
  1. Skoledistriktet har stor udstrækning og eleverne dermed lang skolevej.

  2. Læreren driver selv landbrug med afhængighed af vejr og vind.

  3. N.P.L. færdes efter skoletid utrolig meget omkring i det nordfynske område, og vejret spiller derfor en væsentlig rolle - hver dag.
N.P.L. fortæller ikke noget om, hvem eller hvad der inspirerer ham til dagbogsskriveriet, men i starten omtaler den unge lærer med beundring "Professoren", som er godsejer til Elvedgård i Veflinge sogn og professor i historie ved Københavns universitet - Lauritz Vedel Simonsen (1780-1858).

Eftertiden vil huske L.V.S. for en række historiske værker bl.a. "Rugårds historie" og "Elvedgårds historie", samt en udførlig dagbog, hvis eksistens N.P.L. sandsynligvis har vidst af.

N.P.L.s dagbog bærer tydelige spor af en pertentlig og økonomisk bevidst person, der omhyggeligt fører regnskab over, hvad høsten indbringer på såvel skolelod som fæstelod. Der omtales faste tjenestefolk samt daglejere ved særlige lejligheder.

N.P.L. gik ofte 10-15 km. efter skoletid for at forrette ærinder - f.eks. i Bogense. Privatbesøg i Hårslev og Skovby forekom ofte. Søndersø marked hørte med i årsprogrammet, samt familiebesøg i Nørreby skole. Nogle gange om året kørte eller red N.P.L. til Odense i helt specielle ærinder. Kirketjenesten omtales hver søndag, specielt for ofrene, der noteres. Andre jobs end i skole og kirke er f.eks. at optræde som tiendeopkræver og som ligsynsmand sammen med sognefogeden.

N.P.L. omtaler mange gange, at han og ofte også hans hustru, deltager i lokale fester i glæde som i sorg. Han noterer igen ofrets størrelse (ved bryllup, dåb, kirkegangskone, konfirmation, og begravelse).

Lund havde livlig kontakt med sine kolleger i nabosognene (David P. Kjær i Vigerslev 1847-93 og Rasmus Boye i Havrehed skole i Morud 1834-1880.)

Familiemeddelelser fylder også op i de daglige notater. Regnskab over salg af landbrugsprodukter og køb af fornødenheder er en selvfølge. De nævnte beløb finder vi i dag så beskedne, at de er vanskelige at vurdere, men tilværelsen synes indholdsrig og mangfoldig og med en utrolig aktionsradius datidens transportmuligheder taget i betragtning. Man kan undre sig over, at skolen omtales så lidt, men den obligatoriske skoledagbog er jo ført sideløbende i alle årene.

Oversættelse af side 20

1840-juli

O/15 Stille mildt Graavejr, lidt mild Regn et par Gange, jeg var til Marked, var inde i Slotsgaarden og saa Kongen, som kom ridende paa en Lysttur med sit Følge. Kongen red foran i Odenses Officersuniform til venstre, noget skraa tilbage for ham var Kronprinsen i Generalsuniform, og de øvrige pyntede Herrer parviis, saa henved et Par 100 Præster i Ornat som ligeledes parvis med Biskoppen og Amtsprovst Lütken foran, talte med Pastor Holberg, Ridiger (?) Burhøi, Olsen, Hansen Odense, Jens Jørgensen og Enghof. Kjøbte mig en Pibe til 27 Mark, en stor Æresport var opført.

T/16 Mildt Graavejr. Etatsraaden (Vedel Simonsen) i Odense for at takke Kongen for sin Ophøjelse. Nu plukker man vist nok af Ribsen.

F/17 Dygtig og tæt Regn om Formiddagen. Præsten var her om Aftenen - Marie forlovet. -

L/18 Stærk Regn var falden om Natten, nogle dygtige Regnbyger om Formiddagen. Fader, Moder og Matsen vare tilligemed Haugaards nede til Sognefogedens Enke.

S/19 Om Formiddagen smukt Veir, men om Eftermiddagen Støvregn. Lyst for Hans Christensens Enke. Om Eftermiddagen kjørte Fader, Moder, Hans og jeg til Adamsminde, hvorpaa Fader og jeg gik tilligemed Schmidt til Langesø.

M/20 Mere Regn en stor Del af Dagen.

T/21 En dygtig portion Regn midt om Dagen. 3 vogne i Bogense efter Tagsten.

O/22 Godt Veir. 8 Vogne: .... Forpagter Hammeric paa Grøftebjerg og Præsten i Vissenbjerg, Morud Møller var her om Aftenen.
Spredte uddrag af fhv. skolelærer i Veflinge
N.P. Lunds Dagbog

1840-1893

1848

Januar.

d. 25. Aviserne beretter at Chr. d. 8. døde Torsdag aften kl. 10 1/4 og Fredr. d. 7. udraabtes Fredag formid. Kl. 9 fra Kristiansborg Slot og udsendte endnu samme Aften, som Kongen døde et meget smukt "Aabent Brev" til Folket.

d. 29. I Dag begyndte klokkeringningen, man havde allerede begyndt andre steder tidligere, der skal ringes kl. 10-12 og 4-6 hver dag indtil det høje Lig bliver bisat.

Februar.

d. 9. -2° men Tøveir om Eftermiddagen. Den store Klokke gik af sine Gænger og Jørgen Demant, som stod oppe ved den kom slemt til Skade med sin ene Arm.

d. 24. I Dag ringedes der sidste gang over Kongen. I Aften kl. 8 1/2 sætter Sørgetoget med det høje Lig sig i Bevægelse fra Amalienborg til Roskilde.

d. 26. I Dag bisættes det høje Lig i Fr. d. 5. Capel i Roskilde Domkirke og i hvilken Anledning der tillige er Sørgegudstjeneste i alle Landets Kirker.

Marts.

d. 28. Avisen beretter, at mandskabet er rykket mod Schleswig, da Prinsen af Augustenborg i spidsen for 5. Jægerkorps har indtaget Rendsborg og sat sig fast der.

d. 31. Den Danske Hær staar ved Kolding, hvoraf en del skal være ankommet til Haderslev.

April.

d. 1. Den igaar omtalte trussel er gjort til intet.

d. 2. Jeg var til et Møde i Mørkenbøge (Nuværende Mørkenborg Kro på Rugårds Landevej) angaaende at sognet skulle stille 3 Militær-Heste og Antagning af frivillige gaver til Krigsudrustninger. - Stikkelsbærbuskene er grønne. Frøerne synger.

d. 7. I Onsdags rejste 4de, 5te og 6te Aars Permiterede. Vore Tropper skulle nu være naaede Bow, en miel foran Flensborg. I Dag har folk forventning om en stærk Kanonade.

d. 24. I Dag rejste de 3 første-aarspermiterede for at møde ved Regimenterne.

d. 26. Rygtet går, at Dragonerne Kl. 12 skulde rykke mod Schleswig. Paaskedag var vore Tropper i brug mod Preusserne. Vore holdt Stand til det sidste, men da Fjenden var altfor overlegen i Antal, besluttede de næste Morgen at rykke tilbage til deres Forskandsninger ved Flensborg. Rygtet gaar, at Dragonerne kl. 12 skulle rykke mod Schleswig.....

d. 21. Jeg tog afsked med Confirmanderne: Jørgen Pedersen 1 Rd., Jørgen Clausen 3 Mark, Peder Nielsen 4 mark, Hans Jeppe Nielsen 1 Mark, Hans Peter Jak. Lind 4 Mark, o.s.v. ialt 42 børn confirm.

Maj.

d. 23. Jeg kørte for Mor, Bodeline, Mads og Hans til Nørreby. - En trop jydske Soldater kom her igennem, mens vi var borte.d. 24. .... Om Eftermidd. ankom hertil 2 Compagnier af 4. Bataillon for at indkvarteres her, 1. (Officer) Gedde hos Præsten. 2. (Officer) Robertsen hos os tilligemed 2 Menige, desforuden kom der først en Løitnant Haller og 3 andre, som kom og spiste til Aften her, nemlig Løitn. Hammerich, Kommandant Fibinger og en Menig, de to var frivillige Studenter.

d. 26. Kl. omtrent 6 blev Mandskab vækket og afmarcherede.

d. 27. Skriftemaal, Brudevielse, (Hans Nielsens Enke bag Skoven), hvor jeg var til Bryllup.

d. 28. Altergang, Daab, .... som vi kom af Kirke, fik vi atter Indkvartering, nemlig Batteriet M. med 8 Kanoner 6 punds, foruden Ammunitionsvogne forspændt m. 6 Heste, ialt 160 Heste og Leuitn. Jensen, 4 Mand 4 Heste. Leutn. Mouritsen, .... boede hos Præsten. ....

d. 29. Kl. 5 1/2 var hele Mandskabet på Pladsen foran Klausens Toft for at drage mod Middelfartkanten. Preusserne vare rykkede tilbage fra Jylland af frygt for Russerne.

d. 31. Præsten og Patronerne vare i Skolen og uddelte 8 præmier til 2. Classe og 3 til 1. Classe.

Juni.

d. 6. Ingen skole om eftermiddagen. Karl, pige og Matz vare til Søndersø Marked om Eftermidd.

d. 17. .... Den 5. juni stod et vældigt Slag ved Dybbøl-Bjerg, hvor de Danske maatte vige først, men sloge siden Tyskerne tilbage.

1870.

Januar.

Lø. 1. -1. Tø, Regn om Eftermidd.

Sø. 2. Daab: R. Markussen og R.V...?..mer, 3 mark 8 sk. - Præsten med Frue og Søn og Ludovika - Morten om Eftermidd.

Ma. 3. Tø. Igaar alle Børnene hos Smedens, idag hos L. Olsens.

Ti. 4. Tø. Moder, Trine, Laurids, Chr. Jensen, Anton og jeg hos Knudsen tilligemed Præstens og R. Jørgensens.

On. 5. Regn en Del af Dagen. De smaa hos Knudsens og de store hos R. Jørgensens.

To. 6. Godt Veier. Gudstjeneste 9 Rdl. til....?... er Børserne (....)

Fr. 7. Regn af og til. Vædeled's Søn og S..... Møller, Jørgen Tallerup spiste til Middag. Christian, Laurids og Vilhelm har.....

Lø. 8. Regnveir især om Aftenen tilligemed Blæst.

Sø. 9. Bedre Veier. Karlen kjørte for Christian og Rasmussen til Odense efter Skaarup Bageren og Særslev om Aftenen.

Ma. 10. Smukt Veier. Jørgen Murers Datter begravedes - 2 Rdl. Karlen kjørte for Christ. og mig til Begravelse.

Ti. 11. Ligeledes. - Nielsens om Aftenen. Freisinger rejste til Kjøbenhavn da Faderen var Syg.

On. 12. Regn om Natten - Bibellæsning.

To. 13. Sne om Natten.

Fr. 14. Sne og Regn om Aftenen. Lotteriets Underbalance 4 Rdl. 3 mark til det forrige udgør 59 Rdl. 2 mark. Karlen hentede igaar 2 Læs Brænde i Elved Skov hos Clausen.

Lø. 15. Red til Nørreby om Aftenen. (30-120).

Sø. 16. Koldere. Jeg kjørte for Christ., Trine og Laurids til Særslev tilligemed Nørrebyerne med Nielsen og Jensen fra Maderup.

Ma. 17. Frost. Christoffers Kone begravedes - 2 Rdl. Christ og jeg til Begravelse.

Ti. 18. Frost. Pastor Jensen prædikede Kl. 1. -- Kirken propfuld. Jeg spiste hos Præsten tillige med Jensen, R. Hansen, Esterbølle, Nielsen og R. Møller.

On. 19. Frost. Indkass. 33 Rdl. igaar.

To. 20. Frost.

Fr. 21. Frost.

Lø. 22. Lidt Sne om Natten og tø. Igaar hentede 2 Læs Brænde i Elved Skov hos Lars. Jeg hos Nissens og J. Mortens, om Aftenen have vi Sang.

Sø. 23. Frost. Daab - Gregers P. Storemark 1 Rdl. 4 mark. - Christ. og jeg om Aftenen hos M. Rasmussens tilligemed Præstens og hele Familien.

Ma. 24. Frost.

Ti. 25. Haard Frost. Jeg kjørte for Christ., Vilhelm og Laurids til Bogense, hvor sidste blev en 8 Dage for at hjælpe Jensen med Brandpolicer. Han har nu faaet Plads til Karlo hos Fr. Thychsen i Odense.

On. 26. Frost. Bibellæsning.

To. 27. Frost. Jeg gik til Kjærs (læreren i Vigerslev) om Aftenen tiligemed Martin. Karlene red Fastelavn.

Fr. 28. - 3 mark. Karl, Pige og Vilhelm til gilde.

Lø. 29. Frost.

Sø. 30. Frost. Kirkegangskone - Gregers P. Storemark 4 mark. Jeg red en Tur om ad Vigerslev. Maria fra Høved og Martin (30-130).

Ma. 31. Koldere. Fru S.... kom hjem. 24 alen Hørlærred til R. Mikkelsen og 1 Sølvske til Pølsgaard.

Februar.

Ti. 1. Frost og lidt Sne. Jeg talte (optalte) om Eftermidd. i den syd v. Del af Byen.

On. 2. Tø og Frost. Kristian i Bogense med 3 Tdr. Byg til Malt 10 mark 8 sk. fik Laurids med hjem, der tjente sig 1 Kasse Cigarer og 4 Rdl. - Bibellæsning. -

To. 3. Frost og Kulde.

Fr. 4. Kristian kjørte for Moder, Trine og Laurids til Odense til Lines Fødselsdag.

Lø. 5. Ligeledes.

Sø. 6. Ligeledes. Jeg i Særslev om Eftermidd. (31-127)....

Ma. 7. Jo længere jo koldere.

Ti. 8. Mindre koldt.

On. 9. Mindre koldt men endnu haard Frost. - Bibellæsning -

To. 10. Ligeledes lidt Sne. Jeg kjørte for Moder, Trine og Laurids til Nymark efter Skoletid tilligemed Møller.

Fr. 11. Haard frost og lidt Sne. - Trine og Laurids fulgtes med Mathilde og Jette til Nørreby. - Sang over Mathias Nielsen paa Storemark 2 Rdl.

Lø. 12. Haard frost og lidt Sne.

Sø. 13. Ligeledes. Nielsen forrettede Tjenesten, mens jeg kørte for Moder, Vilhelm og Anna til Nørreby. Trine og Laurids var gaaende tilligemed Særsleverne, Skovbyerne og Nielsen, som nu er forlovet med Trine, Christensen og Anton var der også. Nielsen har faaet 2 smaa Heste.

Ma. 14. Haard Frost. Chr. og Laurids i Bogense med 6 Tdr. Byg 25 mark 4 sk.

Ti. 15. Smuk frost.

On. 16. Mindre Frost, Moder og jeg til H. Chr. Andersens i Anledning af deres Datters Begravelse. 2 Rdl. og deres Barnedaab. 3 Rdl. 2 mark. 12 sk. og 1 Rdl.

To. 17. Ligeledes.

Fr. 18. Ligeledes.

Lø. 19. Ligeledes.

Sø. 20. Snebyger og lidt Tø. Spiste til Middag hos Præstens tilligemed J. Jensen og delte Blokpenge og Brændselshjælp ud fra Kommunen. Martin om Eftermid.

Ma. 21. Haard Frost. J. Væver i (Tørveland) begravedes 1 Rdl., Moder og jeg til Begravelse, Laurids, Trine, Valborg og Anna fra Nørreby hos Sk....

Ti. 22. Ligeledes. Laurids, Trine, Anna Nørreby og Maren gik til Haarslev Kirke at høre (Jensen). Mathilde om Aftenen.

On. 23. Snefog henved Aften. Sidste Bibellæsning (Nogle faa Personer).

To. 24. Haard Frost.

Fr. 25. Sne om Natten. Kristian kjørte i Kane for Moder, Anna og mig til Julebal i Pølsgaard, dernæst for de hjemmeværende og Sygeplejerske til Gravergaarden og Rue.

Lø. 26. Mindre Frost. Karlen kjørte Moder, Laurids til Bogense. Kom og hentede Anton og Christensen.

Sø. 27. Ligeledes. Daab, Uægte Barn paa Veflinge Hed og GI. Møller N. Nielsens paa Veflinge Hed. 4 Rdl. 8 mark. Jeg kjørte....

Ma. 28. Dejligt Veir. Niels Christensen paa Stormark begravedes. 3 Rdl. Christian kjørte for Moder og mig til Begravelse, derefter kjørte han Bogensedrengene og Anna Nørreby paa Vei, den sidste havde været her en halv snes Dage.

Marts.

Ti. 1. Tøveier. Laurids holdt Skole, mens jeg red hen til Jørgen, hvorfra vi gik til Brenderup Kirke, hvor Pedersen prædikede. Stor Forsamling.

On. 2. Regn med Islag.

To. 3. Godt Veier.

Fr. 4. Frost.

Lø. 5. Frost.

Sø. 6. Frost. Kirkegangskoner: Lene - Jørgensen, J. Skov og H.H. 7 mark 4 skilling ..... af Sasserod og Væde.

Ma. 7. Tø.

Ti. 8. Frost.

On. 9. Frost.

To. 10. Frost.

Fr. ll. Frost.

Lø. 12. Frost. Lidt Sne. -

Sø. 13. Lidt Sne. Kirkegangskone: Dines Bertelsens 12 skilling. Igaar Brudevielse. .....Datter paa Storemark. 6 Rdl. Martin om Eftermid. (35-135).

Ma. 14. Haard Frost.

Ti. 15. Ligeledes. - Kjørte med Præsten til Haarslev, der begravedes Præstens Datter. 13 Præster og mange andre, tale i Huset af R. Balslev og i Kirken af V.Balslev.

On. 16. Lidt Tø.

To. 17. Lidt Sne var kommen, Frost.

Fr. 18. Frost. Laurids i Særslev om Efterm., da Jensen prædiker. Fru Sk.....rejste i Onsdags til Kjøbenhavn, hendes Fader døde der.

Lø. 19. Frost. Tog.....af Byen.

Sø. 20. Haard Vinter. I Aftes Mathilde, Trine, Jette og Maria. Idag Laurids, Trine Vilhelm og Anna var i Særslev. Christian hentede 1 Galt og 1 So hos P. Andersen, Høved. 10 Rdl.

Ma. 21. Tø. Hentede 1 Favn Brænde hos R. Jørgensen 7 1/2 Rdl.

Ti. 22. Regn det meste af Dagen, siden Frost. Optærsket sidst i Februar: 2 tdr. Hvede, 16 Tdr. Rug, 44 Tdr. Byg, 21 Tdr. Blandekorn, 13 Tdr. Havre og 1 Tdr. Boghvede, ialt: 99 Tdr. 6 Skp.

On. 23. Regn og Sne, siden frost. Jeg læste Prædiken, da Præsten rejste til Kjøbenhavn.

To. 24. Sne om Formiddagen. Den Gamle kælvede, - solgte Skindet for 9 mark. Karlen i Bogense med baade Byg a 26 mark 4 sk. og lidt Sand med hjem.

Fr. 25. Smaasner hele Dagen.

Lø. 26. Frost.

Sø. 27. Ligeledes. Balslev prædikede. Daab. Smedens og Chr. Andersen's. 12 mark og 8 sk......Harald om Eftermidd. og Bagerens tilligemed om Aftenen.

Ma. 28. Frost. Jeg kjørte for Moder, Laurids og Vilhelm til Odense. Moder en Kappe 3 Rdl., 1 Guldkjæde til Christensen 9 Rdl., kom hjem inden Sol gik ned.

Ti. 29. Frost.

On. 30. Frost, men smukt Veier. Ingen Gudstjeneste.

To. 31. Ligeledes.

April.

Fr. l. Solgte en Kalv for 16 mark. Laurids gik til Komedie i Bogense.

Lø. 2. Tøvejr. Stadig Frost siden Midten af Januar.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Udvalgte værker fra 2023
07. januar 2024
Så er årets lille hæfte sendt til trykkeriet. Du kan smugkigge på udva.....
Læs mere
Barbera d'Alba
21. november 2023
Bel Colle Barbera d'Alba Ape Reale Ny vin i sortimentet Barbera Ape .....
Læs mere

DoréDelicato | Vin&Kunst
Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk