Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Skamby Sogn
85 år, men stadig aktiv

Af N. C. Christensen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets årsskrift 1999
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebSkamby - Uggerslev og Nr. Højrup Foredragsforening.Udflytningen, maskinernes indtog og de forbedrede samfærdselsmidler satte fart i dannelsen af mange nye folkebevægelser i 1800-årene. Junigrundloven af 1849 gav foreningsret. Hvilket stadig er gældende: "Borgerne har ret til uden forudgående tilladelse at danne foreninger i ethvert lovligt øjemed." Undtaget herfra er foreninger, hvis virke strider mod sædeligheden eller den offentlige orden. Der rejstes forsamlingshuse, hvor der blev holdt taler, vekslende med sang og samtaler. De folkelige bevægelser gik fra sogn til sogn og fra by til by. Foretagsomheden var stor, mange foreninger så dagens lys, eksempelvis: skytteforeninger, brugsforeninger og de mange andelsforetagender. Folkehøjskolerne var med til at holde bevægelserne i ånde, elevtallet steg fra ca. 4.000 sidst i 1880'erne til over 8.000 omkring 1910.

Forsamlingshuse og højskolehjem dannede mange steder ramme om et rigt folkeligt liv, og fik stor betydning for gymnastik- og ungdomsforeninger. De mennesker der med kræfter fra fortiden tager del i nutidsfællesskabet, fagligt, folkeligt eller kristeligt, vil helt anderledes føres ind i fremtiden, og derved bedre finde deres plads i samfundslivet, som Jeppe Aakjær synger:

Din egen sag er kort, men slægtens lang,
læg øret ydmygt til dens rod forneden.
Årtusind toner op i gråd og sang,
mens toppen suser imod evigheden.

Kulturen bredte sig i den almindelige bevidsthed som udtryk for noget værdifuldt, noget attråværdigt. Man sagde ligefrem "Kulturen er kilden til virkelig og varig lykke og rigdom for det enkelte menneske og i folkets liv og indbyrdes harmoni." Begejstringen gav sig udslag i oprettelse af ungdomsforeninger af oplysende karakter. Her sang man med største glæde med på Hostrups:

Grønnes kun - se det er sagen -
leve med og være vågen.
Leve kort tid eller længe,
blot vi lyser op i tågen.

Inspireret af den nye skole i Skamby, der blev indviet den 11. maj 1914, og hvor man ved festmåltidet sang Grundtvigs sang "Hvad solskin er for det sorte muld, er sand oplysning for muldets frænde", sammenkaldte en kreds af gode borgere til møde den 9. november 1914. Formålet skulle være at få oprettet en foredragsforening. Nu havde man jo fået gode kår for børnene, så nu måtte der også gøres noget for ungdommen og de ældre i sognet. En slags folkelig vækkelse ! Interessen var stor, og ved det konstituerende møde vedtog man at oprette "Skamby Ungdoms- og Foredragsforening", som fik følgende vedtægter:

  1. Bestyrelsen består af fem medlemmer, som vælges for et år ad gangen og kan genvælges.

  2. Kontingentet udgør l kr. årligt for hver person. Ukonfirmerede børn går gratis med på forældrenes kort.

  3. Generalforsamling afholdes hvert år i november måned. Ved denne fremlægges regnskabet og bestyrelsesvalg foretages.

  4. Regnskabsåret går fra l. november til 31. oktober.

  5. Formanden vælges på generalforsamlingen blandt bestyrelsens medlemmer.

  6. Medlemskortet må kun benyttes af den, hvis navn det lyder på.
Til bestyrelsen valgtes samme aften: Sognepræst H. Pedersen, der blev valgt til formand, samt: Sigrid Poulsen, Peder Chr. Pedersen, Marius Andersen og Kathrine Stenhøj. Medlemstallet viser stor tilslutning, nemlig 157 medlemmer.

Ved generalforsamlingen i 1916 holdtes et foredrag af skolebestyrer Olaf Nielsen, emne: "De unge og hjemmene." Diskussionen mundede ud i en opfattelse af, at den daværende ungdom var bedre end slægten forud, måske dog noget overfladisk og spredt - mange ældre forstod ikke ungdommen, og havde ofte kun lidt forståelse af det ansvar, der påhvilede dem som ungdommens vejvisere og forbilleder. (Ak ja, historien gentager sig).

De første paragraffer i vedtægterne ændredes, således at bestyrelsen kom til at bestå af syv medlemmer og kontingentet hævedes til 1,50 kr. årligt. Ja, al begyndelse er svær. Senere solgte man medlemskort i sognets forskellige områder. Af medlemsfortegnelsen ses klart, at hver enkelt gård var repræsenteret. Foredragsholderne var skolefolk, præster og højskolefolk. Selv om foreningen blev skænket pengegaver, var der ofte underskud i kassen. Ved julemødet i 1917 betaltes for tre kaffe og 25 øre for sukker - i alt 1,45 kr. - men det var også under 1. Verdenskrig. For lys og varme betaltes 7,00 kr. og for rengøring af skolen 2,00 kr.

I 1921 afholdtes basar med auktion og bortlodning af forskellige gaver, blandt andet 11 lagkager samt blomster, bøger og billeder, og så en cykel, der var indkøbt for 185 kr. Overskuddet blev 701,70 kr. Ved generalforsamlingen i 1924 vedtoges det, med forventet understøttelse af kommunen, at købe et lysbilledapparat til 159,50 kr., hvilket skulle bruges ved de unges møder.

Det ser ud til at foreningen i årene 1931 til 1941 holdt en lav profil; men så kom der atter gang i sagerne. Ved generalforsamlingen den 20. april 1941 vedtog man ny vedtægter for det, der nu kaldtes "Foredragsrækken i Skamby".

  1. Foreningens formål er at fremme oplysning gennem foredrag og oplæsning m.m. Medlemsbidraget, som betales forud, er ansat til 2 kr. Gæstekort udstedes til en af bestyrelsen fastsat pris.

  2. Bestyrelsen består af syv medlemmer, deraf fire bosiddende og tre unge. Desuden vælges to suppleanter og to revisorer. Bestyrelsen vælger selv formand. Regnskabsåret er fra 1. april til 31. marts.

  3. Generalforsamlingen har den højeste myndighed i foreningens anliggender og afholdes hvert år i april måned.
Til bestyrelsen valgtes: gårdejer Laurits Andersen, Thorup; lærer Engholm, Skamby; fru Ingeborg Jørgensen, Ullerup; sognepræst Gustav Jørgensen, Skamby (formand) - og for de unge: Karl Hansen, Stensby; Holger Hansen, Skamby; og Karl Larsen, Rostrup.

Krigsårene gav stor tilslutning og satte i høj grad sit præg på foredragene, således gav højskolelærer Juul Andersen, Askov, i 1944 en oversigt over verdensbegivenhederne i de sidste fire år. Danske sange, kendte som ukendte, fra højskolesangbogen blev sunget med stor glæde. Den 29. august 1943 satte sit stærke præg på arrangementerne, og der indløb flere afbud fra talere, dog klarede man sig igennem ved lokale kræfters hjælp. Også pastor Jørgensens bortrejse gav problemer, men snart skulle det vise sig, at efterfølgeren J. Balslev, der afløste på formandsposten, blev foreningen en god og trofast tjener, der holdt ud lige til sin død i 1973. Samarbejde med lokale foreninger, hjælp af fru Andersen, der forstod at pynte gymnastiksalen festligt, og med vejmand Johannes Hansens hjælp dækkede borde og satte stole op. Jo, sammenholdet i krigsårene satte sit præg på arbejdet, dansk tale og danske sange var værdsatte. Så kom befrielsen i 1945 og den 17. maj holdtes en befrielsesaften. Hovedtaler skulle være recitator Hans Hvid, Kerteminde. Tilslutningen var god, men dog ikke så stor som ved alsangsaftenerne i de første krigsår. Nu kneb det med at samle folk, og der blev forsøgt samarbejde til forskellige sider, som Sønderjysk Forening, Foreningen Norden og lokale foreninger som Gymnastikforeningen og Borgerforeningen. Der var mange problemer at løse, således ansøgte man i 1950 Varedirektoratet om tildeling af kaffe- og sukkermærker, men det blev afslået. Kaffelavningen, der i mange år havde været dygtigt klaret af fru Karen Andersen, blev nu i nogle år klaret af Kirstine Andersen, og man forsøgte sig med medbragt brød. Samarbejdet med de lokale foreninger gav ikke det store fremmøde, men så i 1973 indgik man i forbindelse med Uggerslev og Nr. Højrup sogne. Det medførte et lift i foreningens virke. Den 14. marts 1974 kunne formanden Poul Rasmussen, Nr. Højrup, der var valgt efter pastor Balslevs død i 1973, meddele, at der ved det afsluttende møde var over 200 deltagere. Som nyt medlem indtrådte i 1974 skoleleder N.C.Christensen i bestyrelsen. Det har været en glæde at se den opbakning foreningen gennem alle disse år har fået. Således har lærere fra Skamby Skole og Løkkemarkskolen opført komedier, der virkelig kunne samle folk. Nævnes bør vel også mødet i 1975, hvor Gunnar Nu-Hansen fortalte. En stor aften for alle aldersklasser. Men nu kniber det atter med at fastholde interessen hos de unge, og de senere års mange tiltag fra andre organisationer kalder ofte på de samme mennesker. Foreningen har alligevel haft en meget flot mødedeltagelse, med et gennemsnit på 60 til 70 deltagere pr. mødeaften. Selv om deltagelsen i det sidste år nu er nede på ca. 50, tror bestyrelsen på fortsat liv og opbakning, sådan som årets generalforsamling gav udtryk for. Selv om nye problemer toner frem, nemlig en deling af pastoratet mellem Uggerslev, Nr. Højrup og Skamby, således at Uggerslev og Nr. Højrup skal danne pastorat sammen med Nørre Nærå og Bederslev, og altså følge kommunegrænsen, håber foreningen på fortsat godt samarbejde og virke.

Foreningen er selvfinansierende, modtager ikke tilskud til drift. Medlemmerne betaler i dag 75 kr. for medlemskab, og for disse penge får de fem foredrag i vinterens løb. Det sker dog, at foredragsforeningen og menighedsrådet går sammen om et særligt krævende arrangement. Foreningen har trods skiftende tider og økonomiske problemer formået at finde gode foredragsholdere, der har givet mange mennesker gode og indholdsrige oplevelser. Det går altså stadig godt, der er en trofast kerne af især ældre mennesker, der bakker arbejdet op, og skolerne i lokalsamfundet er meget positive over for foreningen. Alligevel vil vi gerne have tilgang af unge, så der kan ske fornyelse i arbejdet. Skønt 85 år - dog ikke aflægs - så vi fortsætter med fortrøstning og taknemlighed, efter det gamle mønster:

Som solen skinner i forårstid
og som den varmer i sommerdage,
al sand oplysning er mild og blid
så den vort hjerte må vel behage.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Det blev et år med tegninger
26. januar 2023
Sidste år begyndte jeg på en suite tegninger inspireret af den evigt v.....
Læs mere
Kirkemusik
10. januar 2023
Ved ikke hvorfor, men nu er det anden gang jeg har været heldig med at.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk