Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Søndersø Kommune
Søndersø Kommune, kommunesammenlæqninq 1966

Af Benny Jørgensen
Publiceret i jubilæumsskriftet: Søndersø Kommune 1966 - 1991
Materialet er venligst stillet til rådighed af Søndersø Kommune
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebBaggrunden for sammenlægningen må ses på landsplan. Samfundet var i udvikling, og kravene til kommunerne blev større på mange områder, så de små kommuner ikke mere selv økonomisk magtede at løse de store skolemæssige, omsorgsmæssige og administrative opgaver.

I 1959 nedsatte regeringen (soc.demokratiet - retsforbundet - det radikale venstre) en kommunallovskommission, der skulle undersøge kommunernes arbejdsvilkår, og hvordan man løste de mange opgaver, de havde, hvordan de daglige funktioner var og hvilke kommunestørrelser, der var mest hensigtsmæssige fremover. Kommissionen satte sig ikke bag lukkede døre i en halv snes år, hvad der var mest almindeligt i de tider, men sendte sit sekretariat ud i sognekommunerne for at snakke med de mennesker, der arbejdede med tingene.

Resultatet af undersøgelserne vakte stor interesse over hele landet og med bistand fra kommissionens sekretariat, blev der sat en undersøgelse i gang i de 3 fynske amter - Odense, Assens og Svendborg, og i 1964 forelå resultatet.

Det blev undersøgt, hvilke opgaver de samarbejdede om, og hvilken erfaring man havde med samarbejdet.

Undersøgelsen i de fynske amter resulterede i et skitseforslag til en ny kommuneinddeling med 5.000 - 6.000 indbyggere, en størrelse, man mente kunne klare de eksisterende opgaver.

Det skulle helst være kommuner, der hang naturligt sammen med et naturligt centrum i form af et bysamfund på 1.000 indbyggere eller mere.

Fyn var i 1960 inddelt i 176 kommuner, 165 sognekommuner, 10 købstadskommuner og Marstal handelsplads.

Antallet af kommuner på Fyn var i 1970 på 32 med et befolkningstal på ca. 460.000, heraf Odense med ca. 175.000 borgere.

Odense amt bestod i 1960 (Odense ikke medregnet) af 49 sognekommuner samt Bogense og Kerteminde købstadskommuner med et befolkningstal på ca. 71.000, med et samlet areal på ca. 100.000 ha.

Skitseforslaget til ny kommuneinddeling reducerede antallet af kommuner i Odense Amt til 13 storkommuner med et folketal fra ca. 2.000 indb. (Munkebo 2.031) til ca. 10.000 indbyggere (Otterup 9.962) .

Holdningerne til kommunesammenlægningerne var blandede, omkring halvdelen var positivt indstillet, men der var mange og forskellige argumenter imod en sammenlægning.

Afstanden fra borgerne til de folkevalgte politikere og administration var lille i de gamle sognekommuner, og det var mere personligt og "hyggeligt". Man kendte hinanden, og det var nemt at få en snak om problemerne.

Man mente, at det ville blive alt for dyrt (øget skatteudskrivning!) i en storkommune, at der ville blive for lange afstande til administrationen, og at det ville blive meget besværligt at få løst sine problemer i forholdet til kommunen.

Skitseforslaget til den ny kommuneinddeling gav ikke alle steder anledning til den helt store begejstring, idet forbindelsen mellem de gamle sognekommuner gennem mange år ikke havde været lige god til alle nabokommuner, og der var tradition for, af vanskeligt definerbare årsager, at beboerne ikke kom hinanden lige meget ved til alle sider.Den oprindelige skitse foreslog en sammenlægning af Ejlby-Melby (514 indb.), Særslev (1.483 indb.), Søndersø (1.299 indb.) og Skamby (1.140 indb.) til ialt 4.436 indb. (model III). Endvidere sammenlægning af Hårslev (1.844 indb.), Veflinge (1.466 indb.) og Vigerslev (1.859 indb.) til ialt 5.169 indb. (model IV).

Nu er det temmelig nemt at slå nogle streger på et kort. Man sagde før i tiden - at man kan trække hesten til truget, men man kan ikke tvinge den til at drikke - og sandheden i disse ord kom også til at slå til i forhandlingerne om kommunesammenlægningerne.

I Vigerslev, der havde skolesamarbejde med Veflinge og Korup kommuner, ville man gerne sammenlægges med Veflinge kommune, men var absolut ikke interesseret i sammenlægning med Hårslev kommune og gik hurtigt i forhandling med Søndersø-Skamby (nord - syd), og dette var så indledningen til ændring af skitseforslagets første rammer.

Søndersø kommune

Søndersø kommune tog meget forsigtigt på sagen og besluttede i maj 1964 at gå ind for en nord-sydgående sammenlægning, men ville ikke afvise en øst-vestgående sammenlægning. Dog vedtog man i sognerådet i juli måned 1964 i enighed at følge kommissionens sammenlægningsforslag (Søndersø-Skamby-Særslev og EjIby-Melby). Så langt, så godt - sandhedens time var ikke kommet endnu, for i november 1964 var der møde på Skamby skole, hvor der deltog ialt 9 kommuner, herunder Guldbjerg, Nr. Sandager og Lunde kommuner, der begge gerne ville sammen med Søndersø.

Herefter vedtog Søndersø sogneråd at følge kommissionens forslag og heri medtage Lunde kommune (846 indb.).

Ejlby-Melby kommune

I Ejlby-Melby kommune var sognerådet i oktober 1964 velvilligt stemt for sammenlægning i model III, og alt gik fredeligt for sig, dog med et enkelt sidespring, hvor der på et møde i april 1965 var opstået tvivl, om det nu skulle være Søndersø eller Bogense. Afstemningen viste 6 for Søndersø og 3 for Bogense.

Skamby kommune

Skamby kommune havde deltaget i et møde i Lunde kommune, og resultatet heraf var, at man i maj 1964 ville afvente og ikke forcere udviklingen.

Det samme var beslutningerne i juli 1964 efter et møde med kommunerne i model III og IV.

Oktober 1964 vedtog sognerådet at medvirke til den bedst mulige løsning ved sammenlægning af 9 kommuner i 2 storkommuner.

Maj 1965 godkendte man vilkårene for sammenlægning af Ejlby-Melby, Skamby, Særslev, Søndersø og Vigerslev kommuner.

Særslev kommune

Sognerådet her var positivt stemt for model III, men ville dog vente med endelig stillingtagen til efter et eventuelt beboermøde. Der blev nedsat et 3-mandsudvalg til forhandlingerne om sammenlægning, men sognerådet skulle endeligt vedtage alle beslutninger.

Også her var der en lille købstad (Bogense) der trak, men en afstemning om tilhørsforholdet viste 5 for Søndersø og 4 imod. Så stod det fast!

Hårslev kommune (direkte protokolcitater).

I maj måned 1964 behandlede Hårslev sogneråd efter et formandsmøde en skrivelse fra Særslev kommune med forslag til nye modeller for sammenlægning:

ISøndersø, Særslev, Ejlby-Melby, Skamby og Lunde - 5.209 indb.
IIVigerslev, Søndersø, Skamby og Lunde - 5.136 indb.
IIIVigerslev, Veflinge og Hårslev - 5.200 indb.
IVVeflinge, Hårslev, Særslev og Ejlby-Melby - 5.273 indb.
Der blev ikke taget stilling hertil.December 1964 - Brenderup sogneråd fremsender skrivelse til Hårslev om evt. sammenlægning med Fjeldsted-Harndrup - til efterretning (Hårslev havde skolesamarbejde med Brenderup om realafdeling).

Februar 1965 - Særslev kommune fremsender dagsorden til møde 2.4.1965 på Hårslev centralskole. Sognerådets flertal vedtog at forhandle videre til forskellig side.

Et kvindeligt medlem af sognerådet i Hårslev ønsker at indføje, at hun ikke kan gå med til sammenlægning med storkommunen (Søndersø), men ønsker en forhandling med Veflinge kommune.

Juni 1965 - Beboerønske om møde vedrørende kommunesammenlægning, så beboerne kan blive klar over mulighederne for tilslutning til en storkommune evt. Søndersø.

Sognerådet drøftede forskellige muligheder, bl.a. at afvente Rørup kommune, om de tilsluttede sig Skydebjerg-Orte (Årup). Kunne der blive tale om sammenlægning med Brenderup og Fjeldsted-Harndrup?

Sognerådet vedtog at indkalde til ekstraordinært møde og derefter evt. beboermøde.

Juli 1965 - Ekstraordinært møde i Hårslev sogneråd.

Sognerådet drøftede kommunesammenlægning, og der var delte meninger om, hvor man helst skulle gå hen. Der var stemning for Søndersø fra enkelte medlemmer af sognerådet, og andre mente Bogense. Et kvindeligt sognerådsmedlem mente ikke, det hastede med sammenlægningen, "da man ikke har noget konkret at gå frem efter, og man har fire år endnu, før man behøver at tage endelig stilling, og jeg finder, at det er et stort ansvar for sognerådet at foretage afstemning om så vigtigt et anliggende."

Der blev foreslået afstemning om tilslutning til Søndersø-området eller Bogense-området. Det blev vedtaget, at såfremt der ikke opnåedes 2/3 flertal for et af forslagene, skulle der afholdes ny afstemning ved det ordinære sognerådsmøde sidst på måneden.

For sammenlægning med Søndersø stemte 5 medl. - for sammenlægning med Bogense stemte 6 medl.

Afstemningen var foretaget på grundlag af, at sammenlægningen foretoges fra april 1966.

Et medlem påpegede den uheldige form for storkommunen Bogense, hvis Hårslev skulle indlemmes. En tilslutning til Søndersø ville give et mere velformet område.

Juli 1965 (30/7) - Sognerådet drøftede kommunesammenlægning. Der blev stillet forslag om skriftlig afstemning om tilslutning til Søndersø kommune, eller afventning af at høre udfaldet fra Brenderup og Fjeldsted-Harndrup kommuner, hvor der denne aften holdtes møde ang. sammenlægningen - 6 medlemmer stemte for tilslutning til Søndersø og 5 medlemmer stemte for afventning.

Der forelå skrivelse fra Bogense kommune i anledning af sognerådsformandens henvendelse om tilslutning til Bogense-området pr. 1. april 1966, hvori meddeltes, at fællesudvalget havde drøftet sagen på et møde den 22/7 1965. "Fællesudvalget har ikke fundet anledning til at forelægge sagen for de respektive kommunalbestyrelser, da man skønner, at det må anses for tvivlsomt, at der kan skabes flertal for optagelse af Hårslev kommune på nuværende tidspunkt, ligesom det er opfattelsen, at en optagelse vil medføre betydelige administrative vanskeligheder, især af lokalemæssig art.

Endvidere har udvalget nævnt betænkeligheden ved, at vedtagelsen om at søge tilslutning til den ny Bogense kommune, er sket med så knebent et flertal ved sognerådets 1. behandling af sagen."

Fællesudvalgets drøftelse i Bogense resulterede i en vedtagelse om at henstille til sognerådet at udskyde sagen til behandling efter 1. april 1966, og det vedtoges samtidig at underrette Odense Amtsråd om udvalgets stillingtagen til sagen.

August 1965 - Fællesudvalget for storkommunen Søndersø fremsendte følgende skrivelse af 16/5 1965 til Hårslev sogneråd: - "I anledning af sognerådets telefoniske henvendelse angående Hårslev kommunes tilslutning til storkommunen Søndersø skal fællesudvalget, under hensyn til den skiftende stilling Hårslev sogneråd har indtaget til de foreliggende sammenlægningsskitser, udtale, at fællesudvalget ikke finder tidspunktet belejligt for yderligere forhandling om tilslutning til storkommunen Søndersø."

Sognerådets sammenlægningsudvalg stillede nu sit mandat til rådighed - men trak efter forhandling sit forslag tilbage.

Fra Indenrigsministeriet indgik en skrivelse angående storkommunen Søndersø, som havde fremsendt et andragende til ministeriet om godkendelse af sammenlægning af Ejlby-Melby, Særslev, Skamby, Vigerslev og Søndersø. Sammenlægningen var samtidig tiltrådt af Odense Amtsråd.

"I den anledning ønsker ministeriet forinden videre foretages en udtalelse fra sognerådet, efter omstændighederne, snarest belejligt. Det tilføjes, at ministeriet samtidig hermed har anmodet Veflinge om en udtalelse."

Sognerådet vedtog at indbyde Veflinge sogneråd til møde evt. den 3. september kl. 8 på Centralskolen, for at drøfte skrivelsen fra ministeriet.

September 1965 - Sognerådsformanden redegjorde for, at sognerådet var tilsagt til møde i storkommunen Søndersø den 20. september efter fornyet henvendelse fra flertallet i Hårslev sogneråd om optagelse i storkommunen, hvor det blev meddelt, at Hårslev kommune var optaget i storkommunen Søndersø med virkning fra 1/4 1966. Overenskomst ville blive underskrevet og indsendt til ministeriet inden 1/10 1965.

Oktober 1965 - Hårslev sogneråd anerkender kommunekasserersken gennem 30 år som tjenestemand og fremsender sagen til amtsrådets godkendelse m.h.t. ventepenge.

November 1965 - Kamp til det sidste.

Fra Indenrigsministeriet var fremsendt (gennem Fyns Stiftsamt) en skrivelse af 22. november d.å. "med anmodning om en udtalelse om sager, hvori der er rejst spørgsmål i forbindelse med Hårslev kommunes tilslutning til den ny Søndersø kommune. Skrivelse af 6. september d.å. fra mindretallet vedlægges. Det tilføjes, at andragendet om sammenlægning af en række sognekommuner til en ny storkommune, Søndersø kommune, herfra er sendt til udtalelse i Landbrugsministeriet, Matrikel-direktoratet og Kirkeministeriet."

December 1965 - Indenrigsministeriets skrivelse af 22. november d.å. vedr. klage fra mindretallet ang. den fornyede henvendelse om optagelse i storkommunen Søndersø, samt en forespørgsel til ministeriet om en valggruppe kan holde møde uden indvarsling af alle medlemmer, og der tages beslutning om at vælge et andet medlem til sammenlægningsudvalget i stedet for et medlem, der havde stillet sit mandat til rådighed i lighed med de to øvrige medlemmer.

Sognerådets flertal vedtog, at det var uheldigt at et medlem, der havde skrevet under på en protestskrivelse, samtidig var medlem af 3-mandsgruppen, der forhandlede sammenlægning.

Når enden er god, er alting godt.

Slutfasen på sammenlægningen af 7 sognekommuner til Søndersø storkommune var næsten slut, der manglede nu kun at aflevere kontanterne, og der blev udfærdiget dokumenter til en overleveringsforretning, hvorefter følgende likvide midler blev samlet i en kasse.

Ejlby-Melbykr.147.789
Hårslevkr.118.282
Skambykr.58.112
Særslevkr.386.833
Søndersøkr.393.678
Veflingekr.343.679
Vigerslevkr.217.102


kr.1.665.475
Udover kontanter overtog storkommunen også samtlige skoler, lærerboliger, beboelsesejendomme, husvildeboliger m.m. og naturligvis også alle gældsforpligtelser, samt en pæn stor bunke ubetalte regninger, der i visse tilfælde var noget større end den afleverede kassebeholdning.

Det har ikke været muligt at fremskaffe protokol for Veflinge og Vigerslev kommuner, men begge kommuner tilsluttede sig storkommunen og underskrev overenskomsten i september måned 1965.

Det kan nævnes, at ved samtale med "øjenvidner" fra Vigerslev, der var med ved forhandlingerne, siges, at såfremt Veflinge var gået med på et tidligt tidspunkt, ville administrationen og rådhuset have ligget i Veflinge, der er kommunens geografiske midtpunkt.

1966 - 1991

Hvordan gik det - I korte træk.

1966 - 1971.
 • Borgmesteren hed Albert Christensen, Vigerslev.
 • Befolkningstallet var 9.484.
 • Administrationen havde 10 ansatte og boede i den gamle skole/lærerbolig, Odensevej 8.
 • Teknisk forvaltning med 1 kommuneingeniør boede i den gamle forskole Dallundvej 7.
 • Skatteforvaltningen flyttede til den gamle skole, Odensevej 6.
 • Havrehedsskolen blev udvidet.
 • Mejerivejens børnehave og Veflinge børnehave opførtes.
 • Plejehjemmet Søbo blev indviet.
 • Dagplejen startede.
 • Hjemmesygeplejen blev omorganiseret.
 • Klubhus v/NFU-hallen blev ombygget.
1971 - 1976.
 • Borgmesteren hed Niels Vinggaard, Ejlskov og 1974 Jørgen Larsen, Toderup.
 • Befolkningstallet var 9.753.
 • Administrationen blev udvidet med en socialforvaltning.
 • Omsorgshuset i Veflinge blev taget i brug.
 • Børnetandklinikken blev indrettet i pedelbolig på Ullerupvej.
 • Floravængets børnehave i Søndersø, Morud børnehave og Særslev børnehave blev bygget.
 • Fritidshjemmet Birkemose opstod i gamle bygninger.
 • Børnetallet i skolerne var 1.470.
 • Søndersøskolen blev udvidet 2 gange.
 • Særslev skole blev udvidet.
 • 12 kollektivboliger blev bygget i Veflinge.
 • Biblioteket flyttede ind på "Højskolehjemmet".
 • Bogbussen begyndte at køre rundt i kommunen.
 • Klubhuset ved Veflingehallen blev ombygget.
 • Sportshal i Morud opførtes.
 • Sportshal i Søndersø opførtes.
 • Kommunen fik sit bomærke.
1976 - 1981.
 • Borgmesteren hed Jørgen Larsen, Toderup.
 • Befolkningstallet var 10.754.
 • Socialforvaltningen flyttede til Vesterled 8.
 • Skatteforvaltningen overtog gamle socialforvaltning.
 • Teknisk forvaltning flyttede til Vesterled 8.
 • Børnetallet i skolerne var 1.859.
 • Havrehedskolen blev udvidet.
 • Veflinge skole blev udvidet.
 • Nordmarkskolen blev bygget.
 • Søndersøskolen blev udvidet.
 • Veflingehallen blev bygget.
 • Kollektivboliger i Særslev og Gamby blev bygget.
 • Musikskolen begyndte at spille.
 • Sportshal i Søndersø blev udvidet.
1981 - 1986.
 • Borgmesteren hed Kaj Jeppesen, Bækkelund.
 • Befolkningstallet var 11.093.
 • Administrationen blev samlet på Vesterled 8, 3.288 m2, heraf kontorer 2.117 m2.
 • Fritidsklubben Birkevang blev indrettet.
 • Produktionsskolen startede.
 • Børnetallet i skolerne var 1.891.
 • Adamsminde fritidscenter blev indrettet.
 • Daginstitutionen i Vejruphuse blev indrettet i den gamle skolelederbolig.
 • Kollektivboliger i Skamby blev bygget.
 • Søndersø borgerligt socialt Boligselskab opførte boliger i Særslev, Hårslev, Veflinge og Søndersø.
 • Ny børnehave i Veflinge (gamle fjernet).
1986 - 1991.
 • Borgmesteren hedder Kaj Jeppesen, Bækkelund.
 • Befolkningstallet er 11.150.
 • Børnetallet i skolerne er 1.756.
 • Støttecenter i Søndersø blev bygget.
 • Særslev plejehjem blev ændret til dag- og natcenter, og der opførtes 18 ældreboliger i forbindelse hermed.
 • Biblioteket overtog den gamle administrationsbygning på Odensevej 8.
 • Søndersø borgerligt socialt Boligselskab byggede i Morud og Skamby.
 • Sportshal i Søndersø blev udvidet med annekshal.
 • Borgerhuset i Søndersø blev indrettet.
1991 -

 • Vi kan alle udtrykke vore bedste ønsker for udviklingen i Søndersø kommune fremover.
21.03.1991 Benny Jørgensen

Kildemateriale:
De gamle sognerådsprotokoller
Sammenlægningsudvalgets protokol
Avisartikler stillet velvilligt til rådighed af Fyens Stiftstidende v/redaktør Preben Hellelund.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Sommertur #5
15. august 2021
Byger, som går og kommer. Den femte sommertur, der i anledning af en d.....
Læs mere
Sommertur #4
07. august 2021
Altså, et af landets fineste små kunstmuseer ligger i Faaborg. Faaborg.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk