Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Klinte Sogn
Årets gang på Jersoregård

Af Palle E. Petersen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Lokalhistorisk Arkiv, Bogense
Denne artikel blev publiceret i arkivets årbog 2001
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebDagbogsoptegnelser fra gårdejer Hans Nielsens lommebog for landmænd, 1877 og 1884.

Gårdejer Hans Nielsen, Jersoregård, var en punktlig mand. Han noterede næsten daglig i sin lommebog for landmænd i en kort sætning, hvad han havde foretaget sig den dag, eller hvad der ellers var sket på gården i dagens løb.

Arkivet er i besiddelse af Jersoregårds lommebøger fra 1877 til 1955, og gårdens ejer har indtil 1924 sirligt og punktligt noteret, hvad han har foretaget sig netop den dag. Desuden har han bag i bøgerne opført gårdens regnskaber. Der er nøjagtigt noteret, hvor mange æg han i årets løb havde solgt, hvor meget mælk hans køer havde ydet, hvor meget korn han det år havde høstet på sine marker, hvor mange dage han havde haft hjælp af sine daglejere, og hvor mange køer, svin og får han i årets løb havde handlet. Desuden havde han noteret sig, hvornår lotterisedlerne skulle fornyes, samt skrevet forskellige gode råd ned. F. eks. er der en opskrift bagi en af bøgerne om, hvordan man holdt sine støvler vandtætte, og en anden viser en tegning over, hvordan haven det år var beplantet og tilsået. Alt skulle noteres i den lille lommebog.

Året 1877 er som nævnt den ældste af hans lommebøger, der er arkiveret på Bogense lokalhistorisk Arkiv, og den er her sammen med året 1884 gengivet komplet og uden rettelser af stavefejl samt gengivet med datidens stavemåder.

Året 1884 var et særligt år for Hans Nielsen, idet han d. 29. februar holdt bryllup med sin udkårne brud, Marie. Desuden var det året, hvor hans bror udvandrede til Amerika.

1877

Januar.

1.Selskab hos os.
3.I Sogneraadsmøde for Heilmann.
4.Tærsket Byg.
5.Maskinet Byg.
6.I Grindløse til Møde.
10.Vasket Kjøer.
11.Flyt Byghæs ind.
13.I Skaastrup efter Sten til Jens Peter.
15.I Skov for Fiskerens.
23.-25.Tærsket Hvede.
26.Flyt Havrehæs ind.
29.Maskinet Hvede.
30.I Bogense med Tiendekorn.
31.Brækket Hør m.m.
Februar.

5.Fulgt Knud Rasmussens Kone hen.
6.Kjørt et Læs Sand til Skolen.
7.Tærsket Ærter og Havre.
8.Tærsket Havre.
9.I Sogneraadsmøde hos Jesper Rasmussen.
10.Tærsket Havre.
11.Solgt en Gris å 297 Pund for 92 Kr. 03 Øre.
13.-14.Maskinet Havre.
16.-17.Tærsket Byg.
20.-21.Maskinet Raigræs.
23.Betalt Tiendepenge. Kongetiende 34,46 Kr. og Præstetiende 36,21 Kr. I alt 70 Kr.67 Øre.
25.Opkrævet Commune Skat.
26.Solgt 605 Pund Raigræs å 18 Øre = 108, 90 Kr.
28.Maskinet Byg.
Marts.

1.Til Marked. 100 Pund Klid hjem.
5.Flyt Hakkelsmaskine og skaaret til Kjøerne.
6.Til Marked i Odense og paa Theater Jorden Rundt i 80 Dage.
13.Til Marked 5 Tdr. Hvede ud 300 Pund Klid hjem.
16.I Sogneraadsmøde hos Peder Hansen.
17.Ved Orne med Soen.
20.Opmaalt Veien: Over til Inddæmmede 350 Fa., fra Stranden til Smedien 550 Fa., Derfra til Pølsmandens Vei 850 Fa., Fra Nol til Strandgaards Vei 860 Fa. Ialt 2610 Favne.
24.Til Skovauktion paa Æbelø. Følhoppen folet.
25.Været hos Formanden og revideret Regnskabet.
26.Bagt og i Bogense med 6 Td. Hvede.
27.I Lumby at overvære Eksamen paa Høiskolen.
April.

9.I Skov for DyreAne. 1 læs.
10.I Skov for Smeden.
14.Gravet i Haven.
20.Været i Bogense med 6 Td. Hvede.
26.Saaet Ærter paa Hummeltoft.
27.Været ved Hingsten med Følhoppen 1ste Gang.
28.Saaet Blankorn 2 Td. ved Dyrehuset, og i Sogneraadsmøde hos Hans Hansen i Nørreby.
29.Bagt.
30.Saaet Havre 7 Td. Kløver 34 Pund. Thimothei 22 Pund og Raigræs i den mitterste Bagmark.
Mai.

1.Hentet en Pige paa Gyldensten.
2.Saaet Byg 2 Td. vest for Veien ved Dyrehuset.
3.Saaet Byg 5 Td. l Skp. i Krogen.
4.Saaet Havre paa Gry og saaet for Niels Hansen.
5.Lagt Kartofler paa Hummeltoft. Følhoppen til Hingsten 2. Gang.
7.Til Græsauktion og Licitation over Grustransporten.
9.Saaet for Smeden Anders Jørgen.
7.Beslaaet Heste. Følhoppen til Hingsten sidste Gang.
8.Til Barselsgilde hos Jens Larsen.
9.Do.
10.Sat Kjøerne paa Græs og i Bogense med 6 Td. hvede.
21.Til Barselsgilde hos Smeden.
22.Ditto.
23.Hentet 2 Læs Brænde for Niels Hansen.
25.Hentet Hjordemoder til Niels Hansens Kone.
26.Græsauktion i Stranden.
29.Hentet 1 Læs Brænde for DyreAne.
31.Havt Murer.
Juni.

1.Gravet Drænsrender.
2.Havt Murer hos.
5.Til Grundlovsfest.
6.Bagt og i Bogense med 4 Td. Hvede.
10.Kjørt Gjødning for Mads Larsen.
13.I Bogense med 1 Td. Hvede - 1 Td. Rug - 2 Td, Byg og sat Hvidkaal.
19.Slaaet Raigræs.
22.Havt Sogneraadsmøde hos os.
23.Slaaet Raigræs paa Gry.
26.Kjørt Hø ind.
27.Kjørt Jord fra Vandløbet i Brakmarken.
Juli.

2.I Nørreby at uddele Almisse.
3.Kjørt Gjødning.
4.Til Aastedsmøde paa Veien paa Lindø.
5.Bagt og kjørt det sidste Hø ind, nu ialt 12 Læs Agerhø.
6.Kjørt Gjødning.
7.Reist til Jylland med Dampskib fra Bogense til Fredericia.
11.Reist fra Jylland til Odense Marked og Hjem.
13.-14.Kjørt Gjødning.
11.Beslaaet Heste.
12.Slaaet Engen.
13.Kjørt Jord.
14.-20. Kjørt Gjødning.
21.Til Auktion hos Jesper Rasmussen i Klinte.
23.Pløiet den sidste Gjødning ned.
24.Stakket Hø og Kjørt 4 Læs Raigræs ind.
25.Pløiet for Niels Hansen og tærsket Raigræs.
31.Kjørt Enghø ind 5 1/2 Læs.
August.

1.Høstet Rug paa Hummeltoft 2 Td. Land.
2.I Bogense til Torvs med 8 Grise. Blev budt 8 Kr. Parret men ingen solgt.
3.Høstet Rug i Krogen ved Dyrehuset og brækket Pigernes Hør.
8.Høstet Rug i den bageste Mark ved Hans's.
9.Sat Rug sammen.
10.Kjørt Rug ind fra Hummeltoft.
11.Lagt Bro i Svinehuset.
12.Til Begravelse hos Jørgen Nikolaisen.
13.Hos Formanden med Communeskatten.
14.Begyndt at pløie Brakjorden 3die Gang.
15.Tærsket og kjørt Rug.
16.Høstet Hvede og lag den amerikanske Byg paa Skaar.
17.Høstet Hvede om Formiddagen Regnveir om Eftermiddagen.
18.Kjørt den sidste Rug ind.
19.Bagt.
20.Lagt Ærter paa Hummeltoft.
21.Tærsket Thimothei.
22.Høstet Hvede.
24.Pløiet Brakjorden færdig.
25.Tærsket Rug og kjørt Ærter ind 5 Læs.
26.Pløiet for Smeden.
27.Høstet Havre.
28.Tærsket og maskinet Rug.
30.Høstet Blandkorn og Byg og kjørt ind den amerikanske.
31.Høstet Byg i Krogen og Havre paa Gry.
September.

1.Høstet Byg.
2.Kjørt Hveden ind.
4.Høstet Byg færdig.
5.Sat sammen og rivet.
6.Kjørt Havre og Niels Hansens Korn ind.
7.Kjørt Blandkorn og 3 Læs Byg ind, og tærsket den amerikanske Byg.
8.Kjørt Byg ind.
9.Kjørt Byg - og Havren fra Gry ind.
10.Kjørt Rivning ind.
11.Brækket Hør og lagt paa Hesne og bagt.
12.Lagt Ærter paa Hummeltoft.
14.I Sogneraadsmøde hos Niels Rasmussen i Egense.
15.I Bogense med 5 Tdr. Byg og 1000 Pund Phosfor Surkalk med hjem.
17.Tærsket Sæderug med Pleile.
18.Kjørt Ærter ind og beslaaet Heste.
15.Tærsket Sædehvede.
16.Havt Plagen i Harve første Gang
17.Saaet kunstig Gjødning til Rug.
18.Kjørt Gjødning for Smeden.
26.Saaet Hvede i Maalengen 2 Tdr.
27.Saaet Rug i Bygstubben i Krogen 3 Tdr. 2 Skp.
28.Saaet for Niels Hansen.
29.Saaet Hvede i den vestre Formark - 4 Tdr.
Oktober.

1.Deelt Almisse ud hos Jens Larsen og betalt Tiendepenge til Degnen samme Sted.
2.I Sogneraadsmøde hos Kjøng - og Bagt.
7.Taget Kartofler op.
8,Hentet et Læs Brænde for Niels Hansen.
12.I Bogense efter 1044 Pund Hvedeklid å 6 Kr.
13.Oprenset Hovedvandløbne.
14.Kjørt Gjødning paa Bygstubben ved Dyrehuset.
15.Fulgt Rasmus Olsen til Graven.
16.Tærsket Hvede.
20.I Bogense efter 1011 Pund Hvedeklid.
22.Taget Kjøerne paa Stald.
28.Hentet 1 Læs Brænde for Snedkeren.
29.Tærsket Byg.
30.Tærsket Havre.
31.Bagt.
November.

5.Lagt Tang paa Rygningen.
6.Beslaaet Heste.
7.Til Auktion paa Æbelø.
8.Pløiet for Niels Hansen.
10.Pløiet for Smeden.
12.Pløiet færdig.
26.-27. Tærsket Hvede.
December.
4.-8.Havt Sadelmager.
5.Tærsket Byg.
9.Bagt.
14.Slagtet Soen Vægt 27 1/2 Lispund. I Sogneraadsmøde hos Jørgen Hansen.
15.-13.Paa Æbelø efter Egetræ.
17.Flyt Byg ind.
18.Flyt Ærtehavre ind.
19.-20.Paa Æbelø efter Egetræ.
20.Flyt Havrehæs ind og tærsket Byg.
21.I Odense med Ænder 366 Øre Parret.
28.Tærsket og kjørnet Byg.
Diverse skemaer bagest i dagbogen omhandler følgende:

Æggesalg: 80 Snese æg solgt for i alt 57,36 Kr.

Tilgodehavende hos Jens Andersen for Korn: Ialt 20.65 Kr.

Fragaar Dagløn 11.65 Kr. Rest 9,00 Kr.

Arbejdsregister for daglejerne: Niels Hansen, Jens Andersen, Ane og Karen Jørgensen 107 3/4 dage.

Indmålt korn: I alt 316 Td 6 skp. Herunder har han lavet et skema på hvor meget korn, der blev sendt til Klinte Mølle, og hvor meget, der blev sendt til Kragelund Mølle.

Et skema er der over hans 13 køer med følgende navne: Lille Røde, Grete, Mette, Lille Bent, Den Lyse. Lindø, Sidsel, Lille Mørke, Lys Quie, Lise, Store Røde, Lille Lyse og Store Mørke. Her står at læse, hvornår de var blevet løbet, hvornår de havde kælvet, hvornår de evt. havde kastet, og hvornår de evt. var blevet solgt. Desuden er der en opgørelse over deres mælkeydelse, hvoraf det meste blev solgt. Udbyttet det år var 867 Pund, hvoraf 809 Pund blev solgt til en pris af i alt 737 Kr.

Der blev også lavet et regnskab over det solgte kvæg: 1 ko solgt til 112 Kr., 2 kvier til i alt 80 Kr. 5 lam til i alt 85 Kr. 3 svin til i alt 195, 03 Kr. og 9 grise til i alt 61,65 Kr. Samlet salg det år: 571,68 Kr.

1884

Januar.

2.-3.Tærsket Hvede.
4.Maskinet Hvede.
7.Maskinet Hvede og baaret op.
8.-9.Tærsket Hvede.
10.Maskinel Hvede og baaret op.
11.Tærsket Vikker og renset.
12.Tærsket Blandkorn.
13.Maskinet Blandkorn og baaret op.
15.-l8.Tærsket Byg.
19.Maskinet Rug.
21.-26.Tærsket Rug.
28.Tærsket Rug og i Bogense og paa Gyldensten med Tiendekorn.
29.Tærsket Rug.
30.Tærsket Rug færdig.
31.Maskinet Rug og baaret op.
Februar.

Kapitaltaxt pr. Td. 11,32Kr. Byg 11,06 Kr. Havre 7,73 Kr. pr. Td.

4.Maskinet Byg.
5.Maskinet Byg og baaret op og begyndt at kjøre Jord.
6.-8.Kjørt Jord.
9.Kjørt Jord færdig.
29.Holdt Bryllup med min elskede, uforglemmelige Ven og Møe.
Marts.

1.Holdt Bryllup med min Elskede. Tro, Haab og Kjærlighed.
2.Holdt Bryllup. Men størst af disse er Kjærlighed.
7.Paa Æbelø efter 1 Læs Brænde. Havt Skattemand.
7.Havt Skattemand.
10.Havt Skattemand.
10.På Æbelø efter 2 Læs Brænde. Havt Skattemand.
12.Havt Skattemand.
15.Jens kommer hjem fra Krigen.
27.I Bogense med 4 Tdr. Hvede Vægt 27 Pund Hollandsk.
30.I Odense at tage Afsked med min Broder som reiste til Amerika.
April.

5.Lagt tidlige Kartofler i Haven.
8.I Bogense med 4 Tdr. Hvede Vægt 27 Pund Hollandsk.
9.Ved Skamby Station med en Soe Vægt 468 Pund á 24 Øre.
15.Saaet paa Hummeltoft.
16.Saaet paa Hummeltoft 2 1/2 Skp. Vikker, 18 Skp. Vikker-havre, 10 Skp. Blandkorn, 9 1/2 Skp. Byg, ialt 40 Skp.
18.Saaet i Krogen.
17.Saaet i Krogen 4 Tdr. 2 Skp. Byg.
21.Saaet for Niels Hansen.
22.Saaet 13 Skp. Blandkorn og 3/4 Skp. Hørfrø i Krogen ved Dyrehuset.
23.Saaet 2 Tdr. Havre, Kløver og Raigræs ved Dyrehuset.
24.Saaet 3 Tdr. 5 Skp. Havre paa øverste Deel i den mitterste Bagmark.
26.Regnveir.
27.Fløgtet for Duer.
28.Saaet 3 Tdr. 6. Skp. Havre, Kløver og Raigræs i den mitterste Bagmark.
30.Følhoppen folet.
Mai.

1.I Bogense med 3 Tdr. Hvede.
2.Soen ved Orne, saaet for Smeden.
3.Lagt Kartofler i Marken.
6.Beslaaet Heste.
7.Saaet Gulerødder i Haven.
10.Sat køerne paa Græs og hentet 1 Læs Brænde paa Æbelø.
11.Hentet 1 Læs Brænde paa Æbelø.
12.Pløiet til Roer.
13.Saaet Roer.
16.Kjørt Doktoren til Bogense for Rasmus Knudsen.
15.-16.Begyndt at pløie Grønjord i Maalengen.
17.Reist til Allested.
18.Reist til Allested. Niels Hansen hentet 1 Læs Brænde paa Æbelø til sig selv.
19.Hentet 1 Læs Brænde paa Æbelø.
24.Plantet Hvidkaal.
26.-27.Kjørt Gjødning.
28.-29.Pløiet Grønjord.
30.Kjørt Gjødning.
31.Pløiet.
Juni.

1.-4.Køer Bedækket.
3.I Bogense med 3 Tdr. Hvede.
4.-5.Hentet 1 Læs Brænde paa Æbelø.
6.Savet Brænde.
9.Skuffet imellem Kartoflerne og plantet Kaal.
10.Renset Vandløbet op i Marken.
I1.Hentet 1 Læs Graner paa Æbelø for DyreAne. Renset Vandløbet op paa Gry.
12.I Bogense efter 4 Tdr. Kalk, og Kjøbt 3 Grise. 26 á 27 Kr.
13.Hyppet Kartofler og luget Roer.
14.Saaet i Marken og luget Roer.
17.Luget Roer færdig og vendt Hø.
18.Stakket Hø og kjørt Fattigtørv.
21.I Odense til Dyrsku.
23.Kjørt 2 Læs Hø ind.
24.Slaaet og kjørt 2 Læs Hø ind.
25.-26.Hyppet Kartofler.
27.Kjørt 2 Læs Hø ind.
28.Stakket Hø.
Juli.

2.Hyppet Kartofler.
3.Kjørt Langhalm og 3 Læs Hø ind.
4.Kjørt 5 Læs Hø ind.
5.Kjørt 1 Læs Hø ind og høstet Raigræs.
9.Kjørt Jord.
10.Begyndt at pløie Brakjord.
14.Hentet 2 Murere fra Odense, ved Jullerup, til at pudse Stuehuset.
15.Kjørt Raigræs.
19.Harvet og tromlet Brakjorden.
21.-22.Kjørt Gjødning paa Brakjorden i Maalengen.
23.Kjørt Gjødning paa Brakjorden i Maalengen og pløiet.
24.-26.Pløiet.
28.Høstet Rug med 5 og 1 Sammensætter.
29.Høstet Rug med 2 og sat sammen.
30.Tærsket Raigræs.
August.

1.-2.Kjørt Rug 16 Læs.
3.Hentet Kirstine ved Jullerup Station.
4.Tærsket 2 Læs Rug og Rivningen.
5.Høstet Hvede og Blandkorn paa Hummeltoft med 2 Jern.
6.Høstet Hvede færdig med 1 Jern 1/2 Dag og sat sammen.
8.Høstet Havre med 3 Jern.
9.Høstet Byg paa Hummeltoft og Havre ved Dyrehuset med 2 Jern.
11.Høstet med 5 Jern Byg og lidt Havre.
12.Høstet Havre med 2 Jern 1/2 Dag.
13.Sat Korn Sammen.
14.Kjørt 4 Læs Blandkorn, 3 Læs Byg og 1 Læs Havre ind.
15.Kjørt 7 Læs Hvede 6 Læs Havre og 1 Læs Blandkorn ind.
16.Høstet Byg færdig med 2 Jern og kjørt 3 Læs Havre ind.
18.Kjørt 5 Læs Blandkorn og 2 Læs Havre ind. Rivet og sat Byg sammen.
19.Rivet og kjørt 8 Læs Havre og 4 Læs Byg ind.
20.Kjørt Niels Hansens Byg ind og 11 Læs Byg for os selv.
21.Kjørt 5 Læs Byg, 2 Læs Havrerivning og 1 Læs Bygrivning ind.
22.Rivet og kjørt det sidste ind. 2 Læs Bygrivning, 1 Læs Blandkornsrivning og 2 Læs Vikker.
28.Murerne færdig med at pudse Stuehuset af.
30.Tækket paa Faarehuset i Marken.
September.

1.Tærsket Rivning og tækket Faarehuset færdig.
2.Færdig med at støbe Havetrappen.
8.Tærsket 1 Læs Bygrivning og 4 Traver Hvede.
9.Jens tærsket Pigens Hør og 1 Trave Rug.
12.Saaet 2 Tdr. 1 Skp. Hvede i Maalengen.
16.-18.Tærsket Sæderug.
19.Bagt.
20.Saaet 4 Tdr. Rug.
26.-30.Begyndt at trille Dyndet af Græskjær.
Oktober.

3.Tærsket og maskinet Sædehavre. Taget køerne paa Stald.
10.Tærsket Byg 1/2 Dag.
14.Tærsket Byg.
15.Kjørt Gjødning ud til Havre.
16.Kjørt Dynd.
17.Maskinet Byg og kjørt Dynd.
18.I Bogense. Jørgen ved Jullerup Station med en Ko.
21.Taget Kartofler op.
22.Taget Kartofler op og tærsket Byg.
23.Tærsket Byg.
24.Taget Roer op.
25.Kjørt Roer hjem.
27.Reist til Allested.
29.Kommen hjem fra Allested.
November.

4.Til Skovauktion paa Æbelø.
5.Kjørt Dynd og pløiet for Smeden.
8.Slagtet Soen Vægt 340 Pund.
22.I Bogense med 1 Td. Rug til Bageren, som vi har faaet Brød for i Sommer.
24.Kjørnet Byg.
25.Maskinet Byg.
26.Maskinet Byg og baaret op.
29.Tærsket Blandkorn.
December.

1.Maskinet Blandkorn.
2.Maskinet Blandkorn og baaret op.
4.Tærsket Havre.
6.Maskinet Havre og kjørt 1 Læs Is hjem.
7.Kjørt 2 Læs Is hjem.
8.-9.Maskinet Havre.
9.Baaret Havre op. Ved Jullerup med 2 Grise.
17.Tærsket Hvede.
18.Tærsket Hvede og maskinet.
19.Baaret Hvede op.
23.Beslaaet Heste.
Opgørelsen bag i dagbogen 1884 var lige så pertentligt udført som i 1877. I 1884 havde Hans Nielsen haft hjælp af daglejere på Jersoregård i 186 3/4 dage. Det var som i 1877 stadig Niels Hansen, der tog det største læs. Men også Niels' kone, Anders og hans kone, Jens og Rasmus Knudsen hjalp til en del af året.

Det år var det Niels Hansen, der skyldte Hans penge, nemlig 20,14 kr., men man ser af regnskabet, at Niels havde arbejdet sin gæld ned med 59 kr. Mellemregnskabet bestod mest af forskellige mængder korn, men også et enkelt kontantlån på 10 kr. indgik i deres mellemværende.

Man høstede på gårdens jorder 380 Tdr. korn, og solgte æg for 156, 89 Kr.

Besætningen af køer var uforandret på 13 stk, og han solgte i årets løb 1 ko, 1 kalv, 2 lam, 1 so og 10 grise for i alt 1189,46 Kr.

Smørsalg det år var 1128.2 pund for i alt 982,74 kr.

Dagbøgerne viser årets gang på Jersoregård, men viser også i stort og småt og i sorg og glæde, hvad der skete på egnen det år. Hvem, der var døde, og hvem der blev født.

Mange folk fra landet udvandrede til Amerika i de år, således også nogle fra Jersore, bl. a. Hans' bror. At dette ikke kun var det enkelte menneskes beslutning og ansvar læser man udfra den notits om, at Hans Nielsen sammen med Niels Hansen d. 30. januar 1885 gik rundt i sognet og samlede bidrag ind til Ole Hørsvingers kone, så hun kunne få råd til at rejse til "Guds eget land". Om Ole Hørsvinger var rejst i forvejen, melder dagbøgerne ikke noget om, men det kan man godt forestille sig. Man hjalp hinanden i det lille landsbysamfund.

Bøgerne fortæller også noget om det statiske liv, man levede på gårdene dengang, men også om, at Hans Nielsens gård stille og roligt voksede og konsoliderede sig. Dagene på gården foregik med stor arbejdsomhed, men ingen dage var ens. Selvfølgelig fulgte aktiviteterne årets gang, og der var nok og se til i den selvforsynende husholdning. Men der var også tid til det overordnede fællesskab i form af selskabelighed, familie- og venskabsbesøg og de sognerådsmøder, Hans var valgt til at deltage i.

I 1886-årgangen nævner han, at han d. 9. januar "havde tærsket og i Nørreby Skole hvor man vare samlede for at enes om at opføre et Meieri". At der blev enighed, viser optegnelserne i tiden derefter, idet Hans Nielsen engagerede sig i byggeriet af Nørreby Mejeri, bl.a. ved at hente muresten til byggenet.

Dagbøgerne fra Jersoregård udgør en vægtig og autentisk kilde til, hvordan man levede på gårdene og i landsbyen Jersore i perioden 1877-1925.

Kilde: Lommebøger for Landmænd, 1877-192 hvori Hans Nielsen, Jersoregård, har skrevet sine dagbogsoptegnelser.

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Det blev et år med tegninger
26. januar 2023
Sidste år begyndte jeg på en suite tegninger inspireret af den evigt v.....
Læs mere
Kirkemusik
10. januar 2023
Ved ikke hvorfor, men nu er det anden gang jeg har været heldig med at.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk