Bemærk!!

NordfynsWeb kræver en bredere skærm.
Prøv med telefonen i bredformat.

Lokalhistorie i Krogsbølle Sogn
Da Hr. Predbjørn tog sig selv til rette

Af Børge Martin Jeppesen
Materialet er venligst stillet til rådighed af Otterup Lokalhistoriske Arkiv
Denne artikel blev publiceret i arkivets blad nr. 31
Digitalisering af artiklen er foretaget af NordfynsWebEn stridbar herre var han, denne hr. Predbjørn Podebusk til ikke mindre end Vosborg, KJØRUP, Bistrup, Aagaard og Bregentved, ridder og medlem af Danmarks Riges Råd.

Var man ridder i middelalderen, kunne man sætte "hr." foran sit navn, så man kom til at hedde fx. hr. Predbjørn, ikke hr. Podebusk, en skik, man endnu kender i Storbritannien, thi som bekendt kaldes man "Sir" efterfulgt af sit fornavn. Ridderens hustru kunne så smykke sig med et "frue" foran sit fornavn.

Det var altsammen meget smukt, men undertiden vovede hr. Predbjørn sig lidt for langt ud i sin stormandsagtige voldsomhed.

I "Familien Rosenkrantz's Historie" II af A. Heise, Kjøbenhavn 1882, s. 49, ff, kan man læse om, hvor hårdt hr. Predbjørn foer frem her på Nordfyn i året 1487, og om hvorledes han blev kaldt til rette af kongen (Kong Hans), og når hr. Predbjørn er nævnt i Rosenkrantz'ernes historie, er det naturligvis, fordi han var gift med en Rosenkrantz, Vibeke Eriksdatter Rosenkrantz.

Det fortælles i ovennævnte omfangsrige værk, at det første, man hører til hr. Predbjørn, er meget betegnende for ham, der er nemlig tale om en voldsdåd.

Kort efter, at hr. Predbjørn var kommet i besiddelse af Kjørup, o. 1486, kom han i strid med rigsråden hr. Bent Bille (til Egede og Søholm, død 1494), der havde taget "lovhævd" på Ringe Mølle i Nørre Nærå sogn. Men så let slap den gode hr. Bent ikke, for hans "medridder og medrigsråd", hr. Predbjørn, sendte otte svende til møllen, og hvad gjorde de så?

Ja, de brændte simpelthen møllen af, trak stigbordene op fra møllen og kastede dem i "bagfloden". Derefter lod de dæmningen overskære og lod den stakkels møller, der jo var aldeles sagesløs, vide, at det skulle gå ham ilde, hvis han "besværede sig videre" med møllen, d.v.s., hvis han genoptog driften af møllen.

Hr. Predbjørn indsatte så en ny møller, hvordan det så ellers er gået til, når han havde ladet hele Ringe Mølle lægge øde, men sådan hedder det sig altså. Den nye møller malede "fra Mortensdag til næste pinse" og skulle betale landgilde (skat) til herren på Kjørup.

Man skal lade være at tage sig selv til rette, og det skulle man heller ikke her i middelalderens slutning, for ved kongedom af 15. maj 1487 blev hr. Predbjørn dømt til igen at sætte "alt på fode" og give Bent Bille erstatning. Predbjørn Podebusk rettede sig kun delvist efter kongens dom.

Han undlod at kræve landgilde af mølleren, men han ville ikke betale erstatning til hr. Bent Bille. Så Hans Nåde, Kong Hans, måtte "for tredie sinde", for tredie gang - i året 1488 - i et kongebrev påbyde hr. Predbjørn at godtgøre hr. Bent sig tab - inden fem dage. Men var man en Podebusk eller var man det ikke. Det var hr. Predbjørn.

Endnu i 1492 havde han ikke efterkommet kongens dom. Der måtte skrappere midler til.

I året 1492 blev der nemlig "gjort indførsel" i Kjørup af hr. Ludvig Marsk med flere adelsmænd, hvilket vil sige, at de mødte op for at gøre udlæg i hr. Predbjørns ejendom til dækning af det, han skyldte hr. Bent Bille.

Ved denne lejlighed "overantvordede" hr. Predbjørns foged de fremmødte adelsmænd, der vel har udført den funktion, der i dag foretages af kongens foged. Hr. Predbjørn måtte hin dag i 1492 aflevere heste, kvæg, kobber og et sværd, der beløb sig til en værdi af 109 mark. Men det var ikke gjort med dette løsøre, der skulle mere til.

Der blev foretaget udlæg i otte gårde i Nørre Nærå sogn, hvilket gods hr. Bent skulle beholde, til han fik "fyldest i alle måder". Det blev der altsammen udstedt "brev" om, et brev, det fik kongelig stadfæstelse det følgende år, men med lige så liden virkning som tidligere. Hr. Predbjørn ville ikke gi' sig.

Sagen stod på endnu den 17. februar 1495, da Bent Billes søn og arving, kgl. hofsinde Hans Bille i Gråbrødrestue i Lund fik kongedom for, at "indførslen" i godset (overtagelsen) , som hr. Predbjørn nægtede ham, på ny skulle finde sted, indtil hr. Predbjørn havde betalt den erstatning, han skulle.

Først da gav hr. Predbjørn efter og meddelte sine bønder i Nørre Nærå, at de skulle være Hans Bille lydige og yde landgilde til ham.

På sine ældre dage bliver den bistre hr. Predbjørn ængstelig for sin sjæls frelse, for vi ser, at den 28. oktober 1513 skænker han en gård og et bol i Nørreby til St. Hans Kloster i Odense (nu Odense Slot), mod at klostret holder en messe hver fredag for det alter, "som min hustru Vibeke ligger for".

Igen l 1522 skænker han klostret to gårde i Nørreby for messer for både sin første og sin anden hustru, fru Anne Mouridsdatter (Gyldenstierne). I St. Hans Kirke i Odense lader hr. Predbjørn indrette et pragtfuldt gravsted for sig selv og sine to hustruer, en rød sandsten, der i tre afdelinger viser ham selv og hans hustruer.

Men sådan gik det ikke. Da han døde mange år senere på Estrup - i 1541 - hos sin datter Jytte og sin svigersøn, den tidligere biskop i Odense, Knud Henriksen Gyldenstierne, blev han begravet i Århus Domkirke, hvor den samme sten dækker såvel hans som datterens og svigersønnens grav.
Var det hans temperament, der fik det til at gå galt på Ringe Mølle i 1486? Eller var det to kulturer, der stødte sammen? Den nordiske og den slaviske, hvor den første efter bedste evne helt fra vikingetiden havde søgt at gøre landet til en retsstat - overfor sydlige kulturer, hvor man måske var mere tilbøjelig til at mene, at magt er ret?

Podebuskerne skilte sig i 1781 af med sine fynske ejendomme. Kirken, man havde bygget ved Kjørup, blev nedbrudt, og fra gravhvælvingerne under kirken overførtes slægtens afdøde til Rygen.

Men i vor historie lever denne farverige slægt stadig.

Børge Martin Jeppesen

NordfynsWeb
Klik på den lokalitet du søger information om

Udvalgte emner
Fortidsminder Gadekær Kirker Mindesmærker Naturområder Slotte og herregårde Skulpturer Øvrige Lokalhistorie Cykelruter på Nordfyn
Gamle nyheder
Nordfynske vejnavne Nordfynske stednavne
Kun for sjov - lidt tidsfordriv om Nordfyn
© Hanne og Benny Doré

Vestergade 16, Særslev. 5471 Søndersø
NordfynsWeb blev udgivet i perioden 2001-2005

NordfynsWeb opdateres ikke.
Der kan derfor være informationer som ikke længere er aktuelle.
Info:
Kontakt (09.00-18.00)
Hanne Doré: 30 24 10 98
Benny Doré: 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Mail Åbningstider
Nyhedsmail
Få besked om nye vine eller årgange, nyt fra vingårdene, gode tips eller måske et godt tilbud fra DoréDelicato.

Tilmelding Arkiv
Køkkenskriverier:
Det blev et år med tegninger
26. januar 2023
Sidste år begyndte jeg på en suite tegninger inspireret af den evigt v.....
Læs mere
Kirkemusik
10. januar 2023
Ved ikke hvorfor, men nu er det anden gang jeg har været heldig med at.....
Læs mere

Vestergade 16 | Særslev | 5471 Søndersø
Telefon 30 24 10 98 / 20 49 10 24
MobilePay: 845 445
Email: info@doredelicato.dk